„Remont drogi gminnej w miejscowości Janowice Wielkie w przebiegu działki nr 864”

Gmina Janowice Wielkie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Janowice Wielkie
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 58-520 Janowice Wielkie, ul. Kolejowa
 • Telefon/fax: tel. 757 515 124 , fax. 757 515 124
 • Data zamieszczenia: 2019-09-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Janowice Wielkie
  ul. Kolejowa 2
  58-520 Janowice Wielkie, woj. dolnośląskie
  tel. 757 515 124, fax. 757 515 124
  REGON: 23082166400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.gmina.janowice.wielkie.sisco.info/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Remont drogi gminnej w miejscowości Janowice Wielkie w przebiegu działki nr 864”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie remontu drogi o długości 0,3054 km o szerokości jezdni 4,5m. Przewidziano 11 zjazdów (w miejscach istniejących zjazdów) do przyległych posesji. Poszczególne projektowane elementy w planie zostały zaprojektowane bez zmiany osi drogi według istniejącego przebiegu. 3.4.1 Zakres robót : Remont drogi w Janowicach Wielkich na działce nr 864: • rozbiórka istniejącej drogi – uszkodzona nawierzchnia i podbudowa • wykonanie nowej podbudowy z kamienia łamanego • wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej 6 + 4 • wykonanie nowych nawierzchni zjazdów wraz z podbudową • wykonanie oporników beton. o dł. L=620,00 m • odbudowa przepustu Ø600 o dł. L=11,00m Podstawowe parametry : klasa L – lokalna Vp - prędkość projektowa 50 km/h przekrój szlakowy szerokość jezdni 3,0 m; 4,0 m; 4,7 m kategoria ruchu KR 1 Przekrój normalny. Przekrój normalny obrazujący wszystkie niezbędne elementy konstrukcji jezdni. Konstrukcję nawierzchni jezdni zaprojektowano dla kategorii obciążenia ruchem KR1. Przyjęto następujące warstwy jezdni: • warstwa ścieralna gr. 4 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej • warstwa wiążąca gr. 6 cm z betonu asf. 0/20 mm • podbudowa kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 10 cm • podbudowa kruszywa łamanego 0/63 mm gr. 12 cm • grunt rodzimy o nośności 80MPa Jezdnia o szerokości 4,5m. Spadek jezdni poprzeczny daszkowy 2% na prostej, przekrój szlakowy. Przekrój podłużny. Przekrój podłużny nawiązuje do istniejącego poziomu terenu, tak by zminimalizować roboty ziemne. Za poziom 0,00 należy przyjąć istniejący poziom drogi w miejscu aktualnie prowadzonych robót. Zjazdy i przepusty drogowe. Przewidziano zjazdy w miejscach istniejących zjazdów. Istniejący przepust należy odbudować z rur wibrobetonowych fi 600 do granicy działki drogowej. Rury posadowić na betonie C16/20 (B20) gr. 15cm, wykonać przykrycie min.15cm rury betonem C16/20 (B20) do poziomu nawierzchni drogi asfaltowej. Odwodnienie. Przewidziano odwodnienie powierzchniowe realizowane przez spadki poprzeczne na pobocze drogi. Progi zwalniające U-16 Projektuje się progi zwalniające U-16 wraz z ich oznakowaniem, w miejscach wskazanych na PZT.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233226-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną