Dostawa 1 szt. fabrycznie nowego ambulansu specjalistycznego typu C wraz z noszami i urządzeniem do kompresji klatki piersiowej na potrzeby Zespołu Ratownictwa Medycznego w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Proszowicach

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 32-100 Proszowice, ul. Kopernika
 • Telefon/fax: tel. 123 865 105, , fax. 123 865 258
 • Data zamieszczenia:
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
  ul. Kopernika 13
  32-100 Proszowice, woj. małopolskie
  tel. 123 865 105, , fax. 123 865 258
  REGON: 30059300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzoz.proszowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa 1 szt. fabrycznie nowego ambulansu specjalistycznego typu C wraz z noszami i urządzeniem do kompresji klatki piersiowej na potrzeby Zespołu Ratownictwa Medycznego w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Proszowicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 (jednego) fabrycznie nowego ambulansu specjalistycznego typu C wraz z wyposażeniem ( nosze, urządzenie przenośne do mechanicznej kompresji klatki piersiowej) określonym w załączniku Nr 2 do SIWZ , bez przebiegu eksploatacyjnego, rok produkcji: 2019. 2. Szczegółowe warunki techniczno – użytkowe określa Załącznik Nr 2 do SIWZ. Przedstawione w załączniku wymagane graniczne parametry techniczno – użytkowe pojazdu i wyposażenia medycznego są bezwzględnie wymagane pod rygorem odrzucenia oferty. 3. Oferowany ambulans musi posiadać homologację zgodną z obowiązującymi przepisami. 4. Oferowany ambulans musi spełniać wymogi normy PN-EN 1789 lub równoważnej dla ambulansu – musi posiadać Deklarację zgodności CE lub Certyfikat CE z aktualną normą PN-EN 1789 lub równoważną oraz spełniać wszystkie warunki określone w ustawie o ruchu drogowym. 5. Wyposażenie medyczne ambulansu , określone w załączniku Nr 2 do niniejszej SIWZ, musi być dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych, spełniać wymagania normy PN-EN 1865 musi posiadać Deklarację zgodności CE lub Certyfikat CE. 6. Zamawiający wymaga, aby zaoferowany pojazd był fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2019 roku.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34114121-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną