Dostawa licencji dla Systemu Zarządzania Tożsamością wraz z asystą techniczną producenta dla oprogramowania Systemu Zarządzania Tożsamością

Bank Gospodarstwa Krajowego ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Bank Gospodarstwa Krajowego
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-955 Warszawa, Al. Jerozolimskie
 • Telefon/fax: tel. +48 22 599 80 48, , fax. +48 22 596 59 05
 • Data zamieszczenia: 2019-05-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Bank Gospodarstwa Krajowego
  Al. Jerozolimskie 7
  00-955 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48 22 599 80 48, , fax. +48 22 596 59 05
  REGON: 000017319
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bgk.eb2b.com.pl/organizer-auctions.html

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa licencji dla Systemu Zarządzania Tożsamością wraz z asystą techniczną producenta dla oprogramowania Systemu Zarządzania Tożsamością
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie podstawowe: 1. Przedmiotem Umowy w ramach części podstawowej jest: 1) dostawa nowych licencji dla Systemu Zarządzania Tożsamością w celu rozszerzenia liczby użytkowników Systemu Zarządzania Tożsamością wraz ze wsparciem producenta (pakietami asysty technicznej producenta); 2) odnowienie wsparcia producenta poprzez dostawę wsparcia producenta (pakietów asysty technicznej producenta) dla posiadanego przez Zamawiającego Systemu Zarządzania Tożsamością (dla Systemu Zamawiający aktualnie posiada opisane w Tabeli nr 1 OPZ licencje oprogramowania); Przedmiot zamówienia określają: Załącznik nr 1 - Istotne Postanowienia Umowy (IPU), Załącznik nr 4 – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną