Dowóz i odwóz dzieci do szkół z terenu Gminy i Miasta Nowe Brzesko w roku szkolnym 2019/2020 r.”

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 32-120 Nowe Brzesko, ul. Krakowska
 • Telefon/fax: tel. 12 385-20-94 , fax. 12 385 03 55
 • Data zamieszczenia: 2019-08-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko
  ul. Krakowska 44
  32-120 Nowe Brzesko, woj. małopolskie
  tel. 12 385-20-94, fax. 12 385 03 55
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowe-brzesko.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz i odwóz dzieci do szkół z terenu Gminy i Miasta Nowe Brzesko w roku szkolnym 2019/2020 r.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: A. Usługa dowozu i odwozu dzieci do szkół na terenie Gminy i Miasta Nowe Brzesko w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 30 czerwca 2020r. wraz z zapewnieniem opieki w czasie przejazdu do następujących placówek: - Zespołu Przedszkolno - Szkolnego - w Nowym Brzesku (liczba dzieci dojeżdżających 146) - Szkoły Podstawowej w Sierosławicach (liczba dzieci dojeżdżających: 104) - Szkoły Podstawowej w Mniszowie (liczba dzieci dojeżdżających: 27) Liczba dzieci dojeżdżających ogółem: 277 Usługa będzie realizowana na podstawie biletów miesięcznych. B. Szczegółowy opis przedmiotu umowy: 1. Wykonanie usługi dowozu i odwozu dzieci szkolnych do Zespołu Przedszkolno – Szkolnego w Nowym Brzesku. Usługa dowożenia realizowana będzie autobusem przewoźnika. Liczba miejsc w autobusie nie mniejsza niż 55. - ilość kursów dziennie 8, w tym 4 dowozy i 4 odwozy - ilość km dzienna ok 182km - dowóz w godzinach 7.00– 9.15 - odwóz w godzinach 13.35 – 16.30 2. Wykonanie usługi dowozu i odwozu dzieci szkolnych do Szkoły Podstawowej w Sierosławicach. Usługa dowożenia realizowana będzie autobusem przewoźnika. Liczba miejsc w autobusie nie mniejsza niż 55. - ilość kursów dziennie 4, w tym 2 dowozy i 2 odwozy - ilość km dzienna około 103km - dowóz w godzinach 7.00 – 9.00 - odwóz w godzinach 13.20 – 16.00 3. Wykonanie usługi dowozu i odwozu dzieci do Szkoły Podstawowej w Mniszowie i do Zespołu Przedszkolno – Szkolnego w Nowym Brzesku. Usługa dowożenia realizowana będzie autobusem przewoźnika. Liczba miejsc w autobusie nie mniejsza niż 42. - ilość kursów dziennie 1 dowóz i 2 odwozy - ilość km dzienna 21km - dowóz w godzinach 7.00 – 7.50 Odwóz w godz. 12.15 – 13.00 dzieci ze szkoły podstawowej w Mniszowie autobusem przewoźnika. Odwóz w godz.14.30-15.00 dzieci z Zespołu Przedszkolno- Szkolnego w Nowym Brzesku, oraz Szkoły Podstawowej w Mniszowie i jako przedłużenie trasy odwóz dzieci z Rudna Dolnego. Dodatkowe kursy: 3 x w tygodniu -Nowe Brzesko – Mniszów Szkoła – Nowe Brzesko Szkoła - 8 km (łącznie 3 x 8km = 24km) Warunki dotyczące zamówienia : 1. Usługa będzie realizowana w roku szkolnym 2019/2020, tj.: od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2020 r. od poniedziałku do piątku z wyjątkiem przerw: ferii zimowych i letnich, dni świątecznych, i pozostałych dni, w których szkoła jest wolna od zajęć dydaktycznych na podstawie obowiązujących przepisów. W przypadku odpracowania zajęć w sobotę, dowóz zapewniony będzie przez Wykonawcę po wcześniejszym zgłoszeniu tego przez dyrektora. W przypadku odpracowywania zajęć szkolnych w innym dniu wolnym od zajęć, Przewoźnik zobowiązany jest zapewnić przewóz dzieci zgodnie z rozkładem jazdy ustalonym z Przedstawicielem Zamawiającego. 2. Wykonawca zobowiązany jest posiadać uprawnienia i środki transportu przeznaczone do wykonywania usługi dowozu uczniów. Przewozy odbywać się mogą wyłącznie środkami transportu spełniającymi wymagania techniczne i bezpieczeństwa określone w przepisach: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tj. Dz.U. Dz.U. 2016 poz. 2022), ustawy z dnia 20 czerwca 1997r- Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U z 2018, poz. 1990 z późn.zm. .), ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. 2019 poz. 58) i innych przepisach związanych z przewozem osób. 3. Do wykonania zamówienia Wykonawca musi dysponować, co najmniej 4 własnymi autobusami (w tym 1 rezerwowy). Dwa autobusy o ilości miejsc siedzących minimum 55, jeden o ilości miejsc siedzących minimum 42, (autobus rezerwowy- min. 55 miejsc siedzących). 4. Opiekę nad dowożonymi dziećmi zapewnia Wykonawca, który powinien zapewnić opiekę 1 osoby dorosłej w każdym autobusie (łącznie 3 opiekunów) z zastrzeżeniem, że kierowca nie może pełnić funkcji opiekuna. Opiekunem winna być osoba dorosła, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, nie karana oraz sprawna fizycznie. Opiekun będzie odpowiedzialny za bezpieczeństwo podróżujących uczniów w autobusie, dopilnowanie zajęcia miejsc siedzących przez uczniów w autobusie, pomoc przy wsiadaniu do autobusu i wysiadaniu z autobusu (dotyczy to w szczególności małych dzieci), sprawdzenie czy uczeń wysiadł bezpiecznie na prawidłowym przystanku docelowym, w przypadku stwierdzenia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu uczniów nie dopuszczenie do ich przewozu. Opiekun ponosi odpowiedzialność za dowożonych uczniów od momentu ich przekazania przez rodziców na danym przystanku, do czasu przekazania uczniów wychowawcy świetlicy lub nauczycielowi oraz od chwili odebrania ich od wychowawcy świetlicy lub nauczyciela ze szkoły do czasu opuszczenia autobusu przez ucznia na przystanku w swojej miejscowości. Po dojechaniu do każdego przystanku opiekun wysiada pierwszy z autobusu i zezwala na wysiadanie uczniom, pomagając najmłodszym dzieciom bezpiecznie opuścić autobus. Dzieci w wieku przedszkolnym, oraz z klas najniższych szkoły podstawowej bezwzględnie przekazywane są osobie dorosłej (rodzic, opiekun),pozostali uczniowie wysiadają zgodnie z oświadczeniem rodziców. Opiekunowie są zobowiązani do sprawdzania stanu liczbowego uczniów i przestrzegania regulaminu dowozu. 5. Przewoźnik musi zapewnić uczniom bezpieczny przewóz, tzn. odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny. Wykonawca zobowiązany jest, aby pojazdy w okresie jesienno-zimowym były ogrzewane, a na stopniach wejściowych nie zalegał lód. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia, w wyniku którego wystąpi uszkodzenie ciała, czy szkoda materialna spowodowana działalnością wykonawcy. 6. Dowożenie dzieci musi odbywać się ubezpieczonymi autobusami posiadającymi aktualny przegląd techniczny. Wykonawca ubezpiecza autobusy i pasażerów (ubezpieczenie OC i NW) od wszelkich szkód powstałych podczas przewozu oraz powstałych w związku z przewozem. 7. W ramach utworzonych kursów, poza niniejszym zleceniem , wykonawca może świadczyć odpłatne usługi transportowe na rzecz innych osób (mieszkańców gminy) w ramach opłat biletowych, z zastrzeżeniem, iż musi przede wszystkim zapewnić miejsca siedzące uczniom i dzieciom w ramach zawartej umowy. 8. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ilości dowożonych uczniów w trakcie okresu realizacji zamówienia w skutek nieprzewidzianych wcześniej okoliczności. W przypadku zwiększenia liczby dowożonych uczniów Wykonawca musi zapewnić ich dowóz na warunkach podanych w ofercie. 9. Autobusy muszą posiadać wystarczającą liczbę miejsc na określonej trasie. 10. Opis tras stanowi załącznik nr A do SIWZ. Szczegółowy opis tras wraz z godzinami dowozów i odwozów uczniów, oraz liczbą dzieci wsiadających/wysiadających na poszczególnych przystankach zostanie ustalony po zatwierdzeniu przez Dyrektora szkoły podziału godzin. Zamawiający dopuszcza możliwość nieznacznych zmian o których niezwłocznie powiadomi Wykonawcę. 11. Cena, jaką Wykonawca przedstawi w ofercie za dowóz i odwóz dzieci szkolnych będzie obejmować jeden miesiąc wykonywania przedmiotu zamówienia dla 1 ucznia w formie biletów miesięcznych, oraz propozycję ceny ofertowej netto i brutto (z podatkiem VAT) za całość przedmiotu zamówienia. 12. Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty za bilety dla uczniów na podstawie wystawionej przez Wykonawcę comiesięcznej faktury. Wymagania stawiane Wykonawcy:  Wykonawca odpowiedzialny, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia  Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,  Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy  Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia  Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia Opis i zakres przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku A. Szczegółowy opis tras wraz z godzinami dowozów i odwozów uczniów, oraz liczbą dzieci wsiadających/wysiadających na poszczególnych przystankach zostanie ustalony po zatwierdzeniu podziału godzin. Będzie on stanowił integralną część umowy. Ofertę należy opracować na podstawie specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), Załącznika A (opisu tras), projektu umowy oraz ewentualnej wizji w terenie. WYMAGANIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 3A PZP. 1) Ponieważ realizacja niniejszego zamówienia musi odbywać się poprzez wykonywanie czynności w warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy - na rzecz wykonawcy lub podwykonawcy, w miejscu i czasie wskazanym przez wykonawcę lub podwykonawcę - zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy pzp wymaga, zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. 2) Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy pzp. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia zamawiającemu, w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, dokumentów potwierdzających zatrudnienie osób wykonujących czynności, o których mowa powyżej pisemnego oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy potwierdzającego, że pracownicy wykonawcy lub podwykonawcy są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - kodeks pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (dz. u. z 2015 r. poz. 2008 oraz z 2016 r. poz. 1265). oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności wymienione w pkt. 1 wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. 3) uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy pzp. zostały opisane w projekcie umowy będącym załącznikiem do SIWZ. 4) sankcje z tytułu niespełnienia wymagań, o których mowa powyżej zostały określone w projekcie umowy będącym załącznikiem do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60130000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną