Przebudowa drogi powiatowej Nr 1335R Będziemyśl – Klęczany - Bratkowice w miejscowości Klęczany

Powiat Ropczycko - Sędziszowski ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Powiat Ropczycko - Sędziszowski
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 39-100 Ropczyce, ul. Konopnickiej
 • Telefon/fax: tel. 172 218 306 , fax. 172 228 571
 • Data zamieszczenia: 2019-05-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Ropczycko - Sędziszowski
  ul. Konopnickiej 5
  39-100 Ropczyce, woj. podkarpackie
  tel. 172 218 306, fax. 172 228 571
  REGON: 69058143600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spropczyce.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej Nr 1335R Będziemyśl – Klęczany - Bratkowice w miejscowości Klęczany
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przebudowa drogi powiatowej Nr 1335R Będziemyśl – Klęczany - Bratkowice w miejscowości Klęczany. Zakres robót określony został w Kosztorysie ofertowym (Część III SIWZ), Dokumentacji Technicznej (Część V SIWZ) oraz Istotnych Postanowieniach Umowy (Część IV SIWZ). Zamawiający wymaga udzielenia na roboty gwarancji i rękojmi na na okres minimum 5 lat.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną