Przebudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej w miejscowości Spytkowice

Gmina Spytkowice ogłasza przetarg

  • Zamawiający: Gmina Spytkowice
  • Województwo: małopolskie
  • Adres: 34-116 Spytkowice, ul. Zamkowa
  • Telefon/fax: tel. 338 791 820 , fax. 338 791 560
  • Data zamieszczenia: 2019-07-10
  • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

  • I.1. Nazwa i adres: Gmina Spytkowice
    ul. Zamkowa 12
    34-116 Spytkowice, woj. małopolskie
    tel. 338 791 820, fax. 338 791 560
    REGON: 72182090000000
  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spytkowice.net.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

  • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
  • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
    Przebudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej w miejscowości Spytkowice
  • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
  • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
    Przedmiotem Projektu pod nazwą "Przebudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz montażem instalacji fotowoltaicznej w miejscowości Spytkowice" jest termomodernizacja budynków Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej o mocy 10,26 kW w systemie zaprojektuj i wybuduj w tym: 1) Wykonanie robót budowlanych obejmującego ww. zadanie inwestycyjne w oparciu o dokumentację projektową wykonaną przez Wykonawcę. Ogólny wstępny zakres wykonania robót budowlanych, charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych, ogólne właściwości funkcjonalno - użytkowe są zawarte w Programie Funkcjonalno - Użytkowym 2)Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z dokumentami towarzyszącymi oraz uzyskanie wymaganych przepisami decyzji administracyjnych , warunków technicznych i przyłączeniowych oraz dokonanie stosownych uzgodnień, wykonanie projektu zagospodarowania terenu realizacji inwestycji, przygotowanie projektu wykonawczego wielobranżowego, kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót w oparciu o program funkcjonalno-użytkowy (PFU) wraz z uzyskaniem w imieniu inwestora zgody właściwego organu na prowadzenie robót budowlanych w oparciu o obowiązujące przepisy oraz pełnienie nadzoru autorskiego. 3) Opracowanie dokumentacji powykonawczej geodezyjnej oraz opracowanie wszelkiej dokumentacji i uzyskanie w imieniu inwestora pozwolenia na użytkowanie (w przypadku gdy będzie wymagane) lub dokonanie zgłoszenia o zakończeniu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami w terminie realizacji umowy. Dokumentacja Techniczna Zakres rzeczowy: 1. Opracowanie projektu budowlanego, wykonawczego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, wraz z uzyskaniem zgody właściwego organu na prowadzenie robót w oparciu o obowiązujące przepisy. 2. Wykonawca w ramach opracowań Wykonawca winien: 1) wykonać Projekty budowlane (4 egz. wersja papierowa i elektroniczna CD 1 szt.) 2) wykonać Projekty wykonawcze (z podziałem na branże 4 egz. wersja papierowa oraz elektroniczna CD 1 szt.) 3) wykonać Projekty branżowe uwzględniające ewentualne przebudowy i zabezpieczenia infrastruktury technicznej kolidującej z realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego 4) wykonać Przedmiary (4 egz. wersja papierowa i elektroniczna CD 1 szt.) oraz zbiorcze zestawienia kosztów 5) wykonać wszystkie dodatkowe opracowania wynikające z uzyskanych uzgodnień, opinii, decyzji itp. 6) wykonać informację dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 7) wykonać szczegółowe specyfikacje techniczne i inne opracowania wg. PFU w 4 egz. wersja papierowa oraz elektroniczna CD 1 szt. 8) uzyskać niezbędne uzgodnienia i opinie innych organów na etapie opracowywania dokumentacji, 9) po wykonaniu wszelkich prac uzyskać w imieniu inwestora dokument zezwalający na użytkowanie wybudowanego obiektu, (jeśli dotyczy) 3. Nowa infrastruktura wytworzona w ramach projektu powinna być zgodna z koncepcją uniwersalnego projektowania, bez możliwości odstępstw od stosowania wymagań prawnych w zakresie dostępności dla osób z niepełnosprawnością wynikających z obowiązujących przepisów budowlanych. 4. Prowadzenie dziennika budowy 5. Prowadzenie nadzoru autorskiego nad realizacją robót 6. Wykonawca winien zapewnić kierowników wszystkich branż posiadających stosowne uprawnienia. 7. Koszty nadzorów powinny zostać uwzględnione w cenie ofertowej i będą poniesione przez Wykonawcę w ramach ryczałtowego wynagrodzenia. Roboty w zakresie termomodernizacji: - wymiana stolarki okiennej i bram przemysłowych w budynku sortowni, - docieplenie ścian zewnętrznych oraz dachu budynku sortowni, - wymiana pokrycia dachu budynku sortowni, - montaż nowego systemu rynnowego budynku sortowni, - wymiana pokrycia dachu oraz docieplenie ścian zewnętrznych budynku administracyjnego ZUK Spytkowice - Montaż mikro instalacji fotowoltaicznej na dachach budynków o mocy 10,26 kW Szczegółowy zakres prac objęty zamówieniem został opisany w Programie Funkcjonalno - Użytkowym będącym załącznikiem do niniejszej specyfikacji. Uwaga! 1. Program funkcjonalno-użytkowy służy do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, przygotowania oferty, szczególnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych. Program ten, z definicji ustawowej/rozporządzenia, zawiera więc ogólne wytyczne i zakładane funkcjonalności obiektu, jakie zamawiający chciałby uzyskać w wyniku realizacji robót. Szczegółowe rozwiązania techniczno-materiałowe, w zgodności z odrębnymi przepisami i normami, co do zasady powinny pozostać w gestii wykonawcy. Ponieważ program funkcjonalno-użytkowy nie jest projektem budowlanym, a jedynie wstępem do jego opracowania, dopiero przygotowanie projektu budowlanego przez wykonawcę w sposób ostateczny i wiążący dookreśla wszystkie parametry techniczne obiektu budowlanego, weryfikując niekiedy poprawność założeń przyjętych w programie funkcjonalno-użytkowym. 2. Zastosowane w dokumentacji nazwy producentów lub znaki towarowe służą tylko i wyłącznie doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia i określeniu standardów technicznych i funkcjonalnych oraz określeniu standardów jakościowych i technologicznych. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów nie gorszych pod względem posiadanych parametrów jakościowych i technicznych od produktów określonych za pomocą nazw producentów pod warunkiem, że oferowane produkty posiadają parametry techniczne i jakościowe co najmniej takie same lub lepsze jak produkty podane za pomocą nazw producenta w dokumentacji UWAGA: 1. Zalecane jest, aby Wykonawca przed złożeniem oferty odbył wizję w terenie w celu zaznajomienia się z sytuacją faktyczną oraz specyfiką obiektu i dokładnym zakresem prac. 2. Wykonawca przedłoży harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia najpóźniej w dniu podpisania umowy. Wprowadzenie zmian w harmonogramie nie będzie traktowane jako zmiany umowy i nie będzie wymagało zawarcia aneksu do umowy. 3. Zamawiający nie przewiduje uzyskiwania czasowego pozwolenia na użytkowanie. 4. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek 5. Prace muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, sztuką budowlaną oraz z zachowaniem wysokich standardów estetycznych, uwzględniających charakter obiektu. 6. Wykonawca w ramach złożonej oferty gwarantuje, że projektanci posiadają doświadczenie i zdolności konieczne do projektowania przedmiotu umowy. Pełną odpowiedzialność za rozwiązania projektowe, do dnia odbioru ostatecznego, ponosi Wykonawca. Jeżeli w dokumentacji zostaną wykryte błędy, pominięcia, dwuznaczności, niekonsekwencje, niedostatki lub inne wady, to zarówno one jak roboty (jeżeli będzie to konieczne) zostaną poprawione na koszt Wykonawcy, bez względu na wszelkie zgody lub zatwierdzenia dokonane uprzednio w trakcie budowy. 7. W trakcie procesu inwestycyjnego Wykonawca zobowiązany jest do uzgadniania z Zamawiającym planowanych do zastosowania urządzeń i obiektów. 8. Rozwiązania techniczne, zastosowane urządzenia i wyposażenie muszą być wysokiej jakości zapewniającej długą i pewną eksploatację, a wszystkie urządzenia, prace i instalacje nie wymienione szczegółowo w normach lub przepisach należy wykonać zgodnie z najlepszą praktyką i doświadczeniem Wykonawcy, w tym: a) wszystkie zaproponowane urządzenia winny pochodzić od renomowanych i sprawdzonych na rynku polskim i europejskim producentów, którzy zapewniają sprawne przeprowadzenia napraw pogwarancyjnych oraz dostarczenie części zamiennych, b) przy doborze urządzeń należy dążyć do ujednolicenia producentów i typów, c) elementy robót budowlanych winny być wykonane z materiałów odpornych na działanie korozyjne środowiska d) prace budowlane i technologia powinny być wykonane w standardzie i o parametrach nie niższych niż określone w Programie Funkcjonalno - Użytkowym (PFU). e) wszystkie prace powinny być zrealizowane zgodnie z przepisami, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami bhp, ppoż. zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru lub Zmawiającego, 9. Wykonawca musi wykonać prace przygotowawcze, zorganizować zaplecze techniczno - socjalne i teren budowy oraz wszystkie roboty towarzyszące niezbędne do kompleksowej realizacji przedmiotu umowy. 10. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi przeprowadzenie wszelkich prób, sprawdzeń i odbiorów niezbędnych dla zagwarantowania należytego użytkowania obiektu. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również wykonanie kompleksowej dokumentacji powykonawczej zrealizowanych prac- operatu geodezyjnego dla całego zamierzenia inwestycyjnego, w celu zobrazowania przebiegu prac i ich wyników w sposób umożliwiający identyfikację i dokładną lokalizację przestrzenną wszystkich czynności i użytych materiałów oraz złożenie go do powiatowego zasobu geodezyjnego. 11. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również przygotowanie wszelkiej dokumentacji niezbędnej do dokonania odbiorów i uzyskania wszelkich niezbędnych pozwoleń i uzgodnień (jeśli jest wymagana). 12. Zakres całościowy prac budowlanych wszystkich branż musi uwzględniać dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów w każdym zakresie, a szczególnie ochrony przeciwpożarowej oraz wymogów sanitarnych a także do obowiązujących warunków technicznych dla tego typu obiektów. Wykonywane prace budowlane, w tym zastosowane materiały, muszą uwzględniać również charakter i typ użytkowy obiektu. WYMAGANIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 3A PZP. 1) Zamawiający wymaga aby niniejsze zamówienie odbywało się poprzez wykonywanie czynności w warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy - na rzecz Wykonawcy lub podwykonawcy, w miejscu i czasie wskazanym przez Wykonawcę lub podwykonawcę - Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga, zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót czyli tzw. pracowników fizycznych w szczególności związanych z: a) wykonaniem robót montażowych ( związanych z wymianą stolarki okiennej i bram przemysłowych w budynku sortowni, dociepleniem ścian zewnętrznych oraz dachu budynku sortowni, wymianą pokrycia dachu budynku sortowni, montażem nowego systemu rynnowego budynku sortowni, wymianą pokrycia dachu oraz docieplenie ścian zewnętrznych budynku, montażem mikro instalacji fotowoltaicznej na dachach budynków ) 2) Wymóg nie dotyczy osób kierujących budową, robotami, wykonujących usługi dostaw materiałów budowlanych, usługi transportowe. 3) Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy pzp. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia zamawiającemu, w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, dokumentów potwierdzających zatrudnienie osób wykonujących czynności, o których mowa powyżej pisemnego oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy potwierdzającego, że pracownicy wykonawcy lub podwykonawcy są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - kodeks pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (dz. u. z 2015 r. poz. 2008 oraz z 2016 r. poz. 1265). oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności wymienione w pkt. 1 wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. 4) uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy pzp. zostały opisane w projekcie umowy będącym załącznikiem do SIWZ. 5) sankcje z tytułu niespełnienia wymagań, o których mowa powyżej zostały określone w projekcie umowy będącym załącznikiem do SIWZ
  • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
  • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną