: Zakup energii elektrycznej w okresie od 01.08.2019 do 31.07.2020

Urząd Gminy Kraszewice ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Urząd Gminy Kraszewice
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 63-522 Kraszewice, ul. Wieluńska
 • Telefon/fax: tel. 0-62 73 12 038 , fax. 0-62 73 12 038
 • Data zamieszczenia: 2019-06-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Kraszewice
  ul. Wieluńska 53
  63-522 Kraszewice, woj. wielkopolskie
  tel. 0-62 73 12 038, fax. 0-62 73 12 038
  REGON: 10823590000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kraszewice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  : Zakup energii elektrycznej w okresie od 01.08.2019 do 31.07.2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej zgodnie z ustawą Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997r. w planowanej ilości około 374,740 MWh w okresie 12 miesięcy od 01.08.2019 do 31.07.2020 dla Gminy Kraszewice i jej jednostek podległych. Zamawiana energia elektryczna będzie zużywana na potrzeby zasilania 26 punktów poboru zgodnie z załącznikiem nr 1. Szacunkowa ilość dostarczanej energii w okresie dostawy 374,740 MWh.Zamawiający dołożył wszelkich starań, weryfikując zużycie energii elektrycznej w okresie ostatnich 12 miesięcy, aby prognozowane zużycie oddawało jak najlepiej rzeczywiste zapotrzebowanie na energię elektryczną w okresie umownym, jednak zaznacza, że prognozowane ilości zużycia energii są ilościami szacunkowymi służącymi jedynie do porównania ofert i nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do ich wykorzystania w trakcie trwania umowy oraz nie mogą być podstawą żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy. Rozliczenie dostawy energii odbywać się będzie na podstawie faktycznego zużycia energii wg cen wynikających ze złożonej oferty. Zamawiający informuje że, procedura zmiany sprzedawcy dla wszystkich wymienionych PPE przeprowadzana będzie po raz kolejny. Obecne umowy sprzedaży energii elektrycznej zostaną wypowiedziane przez Zamawiającego na dzień 31.07.2019. Zamawiający po wyłonieniu Wykonawcy przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia procedury (Zmiany Sprzedawcy). Zamawiający udzieli wyłonionemu w postępowaniu Wykonawcy pełnomocnictwa do zgłoszenia wskazanemu Operatorowi Systemu Dystrybucji realizacji umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz zawarcia w imieniu Zleceniodawcy umowy o świadczenie usług dystrybucji na warunkach dotychczas obowiązującej umowy. UWAGA!! Po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego w zostaną zawarte odrębne umowy zakupu energii elektrycznej, zgodnie z projektem umowy stanowiącym zał. nr 2 do niniejszej specyfikacji, przez Bibliotekę Publiczną w Kraszewicach, Szkołę Podstawową w Kuźnicy Grabowskiej, Przedszkole Publiczne w Kraszewicach, Gimnazjum w Kraszewicach, Szkołę Podstawową w Kraszewicach, Urząd Gminy w Kraszewicach dla podległych punktów poboru energii.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09300000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną