Adaptacja pomieszczeń parteru budynku przy ul. Raciborskiej 31 w Trachach celem powiększenia Przedszkola Miejskiego w Sośnicowicach oddział zamiejscowy w Trachach oraz stworzenie mieszkania chronionego – etap I

Gmina Sośnicowice ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Sośnicowice
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 44-153 Sośnicowice, Rynek
 • Telefon/fax: tel. 032 2387191 w. 330 , fax. 322 387 550
 • Data zamieszczenia: 2019-05-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Sośnicowice
  Rynek 19
  44-153 Sośnicowice, woj. śląskie
  tel. 032 2387191 w. 330, fax. 322 387 550
  REGON: 53994000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://sosnicowice.i-gmina.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Adaptacja pomieszczeń parteru budynku przy ul. Raciborskiej 31 w Trachach celem powiększenia Przedszkola Miejskiego w Sośnicowicach oddział zamiejscowy w Trachach oraz stworzenie mieszkania chronionego – etap I
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlano-instalacyjnych związanych z: Adaptacją pomieszczenia parteru budynku przy ul. Raciborskiej 31 na potrzeby przedszkola w ramach zadania: „Adaptacja pomieszczeń parteru budynku przy ul. Raciborskiej 31 w Trachach celem powiększenia Przedszkola Miejskiego w Sośnicowicach oddział zamiejscowy w Trachach oraz stworzenia mieszkania chronionego – etap I” wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie budynku przedszkola. W ramach przedmiotu zamówienia należy: a) Wykonać prace budowlano-instalacyjne w pomieszczeniu rady sołeckiej związane z adaptacją go na funkcję kuchni z cateringiem oraz pomieszczenia socjalnego dla pracowników przedszkola, b) Wykonać przebudowę części istniejących pomieszczeń przedszkola na potrzeby wyodrębnienia szatni dla dzieci i gabinetu logopedy oraz korytarza do nowej części przeznaczonej na kuchnię, c) Dostosowanie istniejącego budynku przedszkola do wymogów przepisów p/poż. poprzez wykonanie nowego wyjścia ewakuacyjnego, wymianę pokrycia dachu z blachy faliste na papę NRO, montaż wewnętrznego hydrantu p/poż., montaż oświetlenia awaryjnego, d) Wykonanie placu manewrowego dla potrzeb drogi pożarowej, Zakres prac budowlano-instalacyjnych: a) Wydzielenie nowych pomieszczeń poprzez budowę ścianek z płyt g/k wypełnionych wełną, b) Wykonanie nowych przejść w istniejących ścianach nośnych (zabudowa nadproży stalowych), c) Wymiana drzwi wewnętrznych z sal oraz łazienki w części istniejącej przedszkola, d) Wykonanie nowego wyjścia ewakuacyjnego na zewnątrz budynku istniejącego przedszkola, e) Prace wykończeniowe nowych pomieszczeń oraz w części istniejącej ulegającej zmianie (nowe posadzki, gładzie oraz malowanie ścian i sufitów, itp.), f) Rozbudowa istniejącej instalacji wod-kan ( w tym zabudowa wewnętrznego hydrantu p/poż.) oraz c.o. i elektrycznej dla nowopowstałych pomieszczeń, g) Wykonanie instalacji wentylacji dla nowopowstałych pomieszczeń, h) Wymiana pokrycia dachu budynku istniejącego z blachy falistej na papę NRO wraz z deskowaniem, i) Wyposażenie pomieszczeń (meblowe, biały montaż, armatura), j) Wszelkie prace towarzyszące niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, wynikające z technologii oraz sztuki budowlanej a nie ujęte w dokumentacji projektowej oraz SIWZ. Charakterystyka budynku przedszkola-stan istniejący: Budynek posiada funkcję usługowo-mieszkalną. Skrzydło jednokondygnacyjne w całości posiada funkcję przedszkola. W skrzydle dwukondygnacyjnym w poziomie parteru znajdują się sale rady sołectwa oraz komunikacja prowadząca na piętro, które posiada funkcję mieszkalną. Istniejące przedszkole funkcjonuje na zasadach punktu przedszkolnego tj. do 5 godzin dziennej opieki nad dziećmi i jest przeznaczone dla 25 dzieci. Lokal posiada ogrzewanie centralne (kotłownia z kotłem na paliwo stałe zlokalizowana jest w piwnicy), instalację wod-kan, wentylację grawitacyjną oraz instalację elektryczną. Powierzchnia użytkowa istniejącego przedszkola: 178,59m2 Część mieszkalno-usługowa (parter): 194,70m2 Powierzchnia parteru ogółem: 373,29m2 Charakterystyka budynku przedszkola-stan projektowany: Projekt zakłada adaptację jednej z istniejących sal rady sołectwa na funkcję pomieszczeń kuchni z cateringiem oraz pomieszczenia socjalnego dla pracowników przedszkola. Ze względu na planowane wydłużenie czasu opieki nad dziećmi w przedszkolu z 5 godzin dziennie do ponad 5 godzin, w obszarze istniejącego przedszkola projekt wprowadza następujące zmiany: - wydzielenie pomieszczenia szatni dla dzieci i usunięcie szafek z korytarza, który pełni funkcję ewakuacyjną oraz wykonanie dodatkowego otworu drzwiowego z drzwiami ewakuacyjnymi, - połączenie dwóch sal w jedną poprzez wykonanie szerokiego otworu w centralnej części Sali tak, aby funkcjonowała ona dla 25 dzieci. Wymiana drzwi wewnętrznych z sal na otwierane w kierunku ewakuacji i wyposażone w samozamykacze, - wyodrębnienie korytarza łączącego „starą” część przedszkola z pomieszczeniami projektowanej kuchni poprzez wykonanie przebicia w ścianie nośnej, - wydzielenie pokoju dla logopedy oraz pomieszczenia gospodarczego, - zamurowanie otworu drzwiowego między strefą przedszkola a częścią mieszkalno-usługową. Projekt wymaga przebudowy istniejących instalacji wod-kan, elektrycznej i c.o.: - Instalacje sanitarne: podłączenie odpływów kanalizacyjnych urządzeń sanitarnych do istniejących pionów sanitarnych i wodnych; zabudowa hydrantu wewnętrznego p/poż., - wentylacja: wentylacja nowopowstałych pomieszczeń poprzez wywietrzniki ścienne wspomagane mechanicznie i nawietrzniki ścienne- wyposażone w kratkę regulującą i filtr powietrza, - instalacje elektryczne: wpięcie nowoprojektowanej instalacji elektrycznej oświetlenia (podstawowego i awaryjnego) i gniazdek wtyczkowych do tablicy elektrycznej istniejącej, - instalacja c.o.- zabudowa nowych grzejników w nowopowstałych pomieszczeniach i wpięcie do istniejącej instalacji c.o. w piwnicy, zasilanych z kotła na paliwo stałe. Powierzchnia użytkowa przedszkola po adaptacji: 225,84m2 Część mieszkalno-usługowa: 146,98m2 Powierzchnia parteru ogółem: 372,98m2 2. Szczegółowy zakres prac budowlanych i ich rodzaj, a także szczegółowe rozwiązania techniczno-materiałowe, które należy stosować przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar, stanowiące Załącznik 10 do SIWZ. Przedmiar robót stanowi jedynie element pomocniczy przy sporządzaniu oferty, jakiekolwiek pominięcia pozycji, niedoszacowania oraz braki nie mogą stanowić podstawy do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy. Podstawą do wyceny prac objętych zamówieniem jest dokumentacja projektowa, STWiOR oraz doświadczenie Wykonawcy i jego własna kalkulacja. 3. Lokalizacja zadania: 44-153 Trachy, ul. Raciborska 31, działka nr 2398/174,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45262700-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną