Administrowanie Centralnym Punktem Selektywnego Odbierania Odpadów Komunalnych

Związek Gmin Zagłębia Miedziowego ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Związek Gmin Zagłębia Miedziowego
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 59-100 Polkowice, ul. Mała
 • Telefon/fax: tel. 76 840 14 90 , fax. 76 840 14 99
 • Data zamieszczenia: 2019-08-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Związek Gmin Zagłębia Miedziowego
  ul. Mała 1
  59-100 Polkowice, woj. dolnośląskie
  tel. 76 840 14 90, fax. 76 840 14 99
  REGON: 39030957700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://zgzm.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Związek międzygminny

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Administrowanie Centralnym Punktem Selektywnego Odbierania Odpadów Komunalnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na administrowaniu Centralnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (dalej zwany: Centralny PSZOK), obejmująca: przyjmowanie odpadów komunalnych i ich zagospodarowanie, obsługę i utrzymanie obiektu Centralnego PSZOK zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa i zgodnie ze standardami zawodowymi ze szczególną starannością właściwą dla ich zawodowego charakteru. Usługa realizowana będzie na Centralnym PSZOK, przy ul. Działkowej 18 w Polkowicach, zlokalizowanym na działce nr 180/10, obręb 3 Polkowice. Centralny PSZOK zlokalizowany jest na działce o powierzchni 4,4 ha, zajmuje powierzchnię całkowitą ok. 2,6 ha, uwzględniając tereny niezagospodarowane oraz zieleń izolacyjną. Powierzchnia utwardzona na terenie planowanego przedsięwzięcia wynosi około 1,49 ha.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90500000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną