Bieżące utrzymanie i naprawy dróg gminnych o nawierzchniach utwardzonych i gruntowych w w roku 2019 na terenie gminy Szemud

Gmina Szemud ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Szemud
 • Województwo: pomorskie
 • Adres: 84-217 Szemud, ul. Kartuska
 • Telefon/fax: tel. 586 764 428 , fax. 586 764 428
 • Data zamieszczenia: 2019-05-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Szemud
  ul. Kartuska 13
  84-217 Szemud, woj. pomorskie
  tel. 586 764 428, fax. 586 764 428
  REGON: 19167542200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://szemud.pl/zamowienia-publiczne-i-inwestycje/zamowienia-publiczne/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Bieżące utrzymanie i naprawy dróg gminnych o nawierzchniach utwardzonych i gruntowych w w roku 2019 na terenie gminy Szemud
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Opis przedmiotu zamówienia: 1.1 Bieżące naprawy dróg gminnych i sołeckich będą obejmować w szczególności: a) Roboty ziemne, niwelacyjne i odmulanie rowów sprzętem mechanicznym, b) Budowa studzienek c) Budowa przepustów d) Remonty nawierzchni chodników i parkingów e) Remonty, konserwacja i malowanie konstrukcji mostów f) Remonty elementów odwodnienia dróg, korytka wpusty ścieki i studnie g) Wymiana rurociągów burzowych i melioracyjnych h) Remont przepustów drogowych i) inne zlecone prace 1.2 Rozliczenie robot drogowych nie wymienionych wyżej i wymagających zastosowania materiałów przez wykonawcę oraz roboty które nie zostały przewidziane w umowie, a które będą rozliczane na podstawie kosztorysów z uwzględnieniem przedstawionych poniżej wskaźników cenotwórczych. Koszty sprzętu i materiału będą rozliczane na podstawie KNR oraz aktualnych cenników INTERCENBUD. Narzuty kosztorysowe i cena roboczogodziny Cena roboczogodziny 20,00 zł netto Koszty pośrednie - 65% ( R + S ) Zysk - 12 % ( R+S + KP( R+S) 2. Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa umowa – projekt stanowiąca załącznik 4 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233142-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną