Budowa budynku kancelarii leśnictwa Makoszka i Gościniec wraz z infrastrukturą techniczną na dz. Nr 217/5 w obrębie Makoszka, gmina Dębowa Kłoda

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Parczew ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Parczew
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 21-230 Sosnowica, Aleja Kasztanowa
 • Telefon/fax: tel. 825 912 125 , fax. 825 912 125
 • Data zamieszczenia: 2019-07-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Parczew
  Aleja Kasztanowa 13
  21-230 Sosnowica, woj. lubelskie
  tel. 825 912 125, fax. 825 912 125
  REGON: 11001693500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_lublin/nadl_parczew/zamowienia_publiczne
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa Jednostka Organizacyjna Nieposiadająca Osobowosci Prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa budynku kancelarii leśnictwa Makoszka i Gościniec wraz z infrastrukturą techniczną na dz. Nr 217/5 w obrębie Makoszka, gmina Dębowa Kłoda
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pn: „Budowa budynku kancelarii leśnictwa Makoszka i Gościniec wraz z infrastrukturą techniczną na dz. Nr 217/5 w obrębie Makoszka, gmina Dębowa Kłoda ”. Prace obejmują budowę wolnostojącego budynku przeznaczonego do obsługi klientów jako obiekt mieszczący kancelarie leśnictw. Budynek parterowy z poddaszem nieużytkowym, niepodpiwniczony. Budowa obejmuje między innymi: • Wykonanie ław fundamentowych z betonu w formie płyty żelbetowej wraz z elementami instalacji budynku, • Wykonanie ścian nośnych i działowych z tarcicy usztywnionej płytą OSB, • Wykonanie stropu drewnianego z tarcicy • Wykonanie dachu o konstrukcji krokwiowo-jętkowej i pokrycia dachowego z blachy płaskiej wraz z orynnowaniem • Wykonanie elewacji z deski elewacyjnej • Wykonanie instalacji sanitarnej i elektrycznej, co. • Wykonanie ogrodzenia z paneli metalowych • Wykonanie utwardzenia dojazdów i chodników z kostki betonowej Podstawowe dane techniczne budynku: - Powierzchnia zabudowy 87,46 m2 - Powierzchnia użytkowa 68,03 m2 - Kubatura 407,00 m3 - Kategoria zagrożenia ludzi ZL I - Wisokość budynku w kalenicy 6,08 m Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa przedmiary robót, dokumentacja projektowo- techniczna i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, które stanowią załączniki do niniejszej SIWZ: 1) Przedmiar robót— załącznik nr 1 do SIWZ. 2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót -załącznik nr 2 do SIWZ; 3) Dokumentacja proj.-techniczna- załącznik nr 3 do SIWZ. 2. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 45210000-2, 45342000-6, 45233250-6 3. Wykonawca udzieli na wykonany przedmiot umowy nieodpłatnej gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane, urządzenia i materiały wykorzystane do realizacji zamówienia na okres nie krótszy niż 60 miesięcy licząc od dnia końcowego odbioru robót. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne wykonawca będzie ponosił na zasadach określonych w kodeksie cywilnym, termin wygaśnięcia uprawnień z tytułu rękojmi zostanie wydłużony umową stron do 5 lat. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia robót zamiennych w stosunku do przewidywanych dokumentacją projektową. 5. Przewiduje się także możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia, w sytuacji, gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami. 6. Wszystkie roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.290 z dnia 2016.03.08) normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami dotyczącymi bhp przy wykonywaniu robót budowlanych tj. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401), przepisami ppoż. oraz zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru. 7. Roboty należy prowadzić zgodnie z wymogami dokumentacji, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, wymogami niniejszej SIWZ, z należytą starannością w ich wykonaniu, dobrą jakością i właściwą organizacją pracy. Materiały użyte do wykonania zadania muszą posiadać deklarację właściwości użytkowej lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w/w dokumenty najpóźniej przy odbiorze końcowym zadania. W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie, norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy europejskie oraz norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, przy opisie przedmiotu zamówienia uwzględnia się w kolejności: Polskie Normy; polskie aprobaty techniczne; polskie specyfikacje techniczne dotyczące projektowania, wyliczeń i realizacji robót budowlanych; krajowe deklaracje zgodności oraz krajowe deklaracje właściwości użytkowych wyrobu budowlanego lub krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2016.1570 t.j. z dnia 2016.09.28). 8. Użyte w opisie przedmiotu zamówienia nazwy własne nie mają na celu naruszenie art. 7 i 29 ustawy PZP, a mają za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania innych materiałów, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który zastosuje materiały równoważne ma obowiązek wskazać w swojej ofercie, jakie materiały zostały zmienione i określić, jakie materiały w ich miejsce proponuje. W przypadku, gdy zastosowanie tych materiałów wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej, koszty przeprojektowania poniesie Wykonawca i zrealizuje inwestycję w nieprzekraczalnym czasie zadeklarowanym przez Wykonawcę w ofercie. 9. Wykonawcy mają możliwość dokonania wizji lokalnej terenu przeznaczonego do budowy w celu zapoznania się z warunkami zróżnicowania terenu i istniejącą siecią dróg dojazdowych. 10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 11. Zamawiający nie dopuszcza dalszego podziału zamówienia. 12. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonywania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 13. Zamawiający wymaga stosownie do dyspozycji art.29 ust 3 lit. a ustawy Pzp, aby Wykonawca lub Podwykonawca zatrudniał na podstawie umowy o pracę osoby wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia polegające na wykonywaniu robót związanych z wznoszeniem konstrukcji ścian zewnętrznych oraz konstrukcji dachowej, dociepleniem budynku, konstrukcją stropu, wykonaniem fundamentów (łącznie minimum trzy osoby), jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (13 kwietnia 2018 r. Dz.U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.). Realizacja tego postanowienia będzie kontrolowana przez zamawiającego w oparciu o dokumenty wymienione § 5 ust. 12 wzoru umowy przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia i w trakcie realizacji zamówienia. Wykonawca nie musi w dniu podpisania umowy o zamówienie zatrudniać wymaganej liczby osób w oparciu o umowę o pracę, ale bezwzględnie musi spełniać powyższy wymóg przed przystąpieniem do realizacji zamówienia. Nie wypełnienie tego obowiązku będzie podstawą do naliczania kar umownych, a nawet odstąpienia od umowy. Pracownicy zatrudnieni na okres realizacji zamówienia na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.- Kodeks pracy (Dz. U. z 2014r., poz.1502 z późn.zm.) z wynagrodzeniem równym lub przekraczającym równowartość wysokości wynagrodzenia minimalnego o którym mowa w ustawie z 10.10.2002 o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002r.nr 200, poz. 1679 z poźn.zm.). Każdorazowo na żądanie Zamawiającego w terminie wskazanym nie krótszym niż 3 dni wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu dokumenty potwierdzające, że dany pracownik jest objęty zgłoszeniem do ZUS -ZUA. 14. Wykonawca musi wykonać obsługę geodezyjną w trakcie realizacji robót, inwentaryzację powykonawczą oraz dokumentację techniczną odbioru instalacji. 15. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Parczew 21-230 Sosnowica Aleja Kasztanowa 29 tel. 825912125, fax 825912475e-mail: parczew@lublin.lasy.gov.pl inspektorem ochrony danych osobowych w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwie Parczew jest Pan Witold Zakościelny 21-230 Sosnowica Aleja Kasztanowa 29 e-mail witold.zakoscielny@lublin.lasy.gov.pl tel. 825912125; Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Budowa budynku kancelarii leśnictwa Makoszka i Gościniec wraz z infrastrukturą techniczną na dz. Nr 217/5 w obrębie Makoszka, gmina Dębowa Kłoda”. prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ((tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm), dalej „ustawa Pzp”; Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45210000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną