„Budowa centrum aktywizacji wiejskiej”.

Gmina Świeszyno ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Świeszyno
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 76-024 Świeszyno, Świeszyno
 • Telefon/fax: tel. 94 31 60 120 , fax. 94 31 61 491
 • Data zamieszczenia: 2019-09-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Świeszyno
  Świeszyno 71
  76-024 Świeszyno, woj. zachodniopomorskie
  tel. 94 31 60 120, fax. 94 31 61 491
  REGON: 33092070700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://ug.swieszyno.ibip.pl/public/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Budowa centrum aktywizacji wiejskiej”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.2 Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku użyteczności publicznej – centrum aktywizacji wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną, zjazdem z drogi powiatowej i miejscami postojowymi oraz zagospodarowaniem terenu w miejscowości Zegrze Pomorskie, na dz. nr 114 obręb Zegrze Pomorskie, gm. Świeszyno. Przedmiot zamówienia obejmuje również dostawę i montaż wyposażenia centrum. Inwestycja realizowana będzie w ramach operacji pn. „Marginalizacja deficytów obszaru Zegrza Pomorskiego” nr RPZP.09.03.00-32-0062/18-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura publiczna, Działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich. Lokalizacja inwestycji znajduje się na działce nr. 114 w m. Zegrze Pomorskie. Zamówienie obejmuje budowę budynku centrum aktywizacji wiejskiej w miejscowości Zegrze Pomorskie wolnostojącego, parterowego, niepodpiwniczonego z poddaszem nieużytkowym, przykrytym dachem wielospadowym o kącie nachylenia 30º. Obiekt wznoszony metodą tradycyjną. W budynku projektuje się następujące pomieszczenia: salę – świetlicę, kotłownia, magazyn, biuro, salę komputerową, wc damski, męski i dla niepełnosprawnych, aneks kuchenny pomieszczenia składu opału, komunikacja oraz pomieszczenie gospodarcze. Dodatkowo w ramach zadania należy wykonać zagospodarowanie terenu przy świetlicy w postaci: - wjazdu z drogi gminnej na drogę wewnętrzną z kostki betonowej, - miejsc postojowych: nawierzchnia z krat trawnikowych wypełnionych kruszywem; - chodników i tarasu z płyt chodnikowych; - jezdni drogi wewnętrznej o nawierzchni z kostki betonowej; - zieleni (wysiew trawy wraz z pierwszym koszeniem oraz nasadzenia ozdobnych traw); - siłowni (urządzenia zgodne z zestawieniem wyposażenia); - placu zabaw (nawierzchnia z płytek elastycznych EP45, urządzenia zgodne z zestawieniem wyposażenia) - chodnika między świetlicą a szkołą – wzdłuż ogrodzenia; - wykonanie obiektów małej architektury tj.: kosze na śmieci, stojaki na rowery, donice, kubiki betonowe, ławki parkowe. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie nasadzeń ozdobnych traw oraz kwitnących roślin w donicach i kubikach. Ponadto należy wykonać wysiew trawy wraz z pierwszym koszeniem w zakresie terenu na których będzie wybudowana świetlica oraz wokół chodnika prowadzącego od szkoły do świetlicy. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie ogrodzenia panelowego wraz z rozebraniem starego ogrodzenia. Zakres ogrodzenia do rozbiórki i wykonania nowego zawarty jest w załączniku nr 1B Wjazd na działkę zaprojektowano z drogi gminnej. W zakresie prac objętych przedmiotem umowy jest również wykonanie zjazdu na teren działki oraz wycięcie i zagospodarowanie 2 drzew i krzewów rosnących na trasie projektowanego chodnika łączącego szkołę i teren świetlicy. Przedmiot zamówienia obejmuje również dostawę i montaż wyposażenia. Formularz wyceny wyposażenia stanowi załącznik nr 1A do SIWZ. Budynek wyposażony będzie w następujące instalacje: - c.o. - zasilane z własnej kotłowni - wod-kan – włączone do istniejącej sieci - odprowadzenie wód opadowych - elektryczną – zasilanie z projektowanego przyłącza eNN - instalację komputerową, monitoring, odgromową - telekomunikacja z sieci. Zestawienie powierzchni:  powierzchnia całkowita dla działki: ok. 16 985,37 m2  powierzchnia terenu objętego decyzją: 10 515 m2  istniejące powierzchnie utwardzone: 2 051,4 m2  powierzchnia zabudowy:231,61m2  powierzchnia użytkowa:197,3 m2  kubatura: 651,2 m3  powierzchnia utwardzeń w tym: • droga dojazdowa: 503,0 m2 • miejsce parkingowe: 112,5 m2 • chodnik i dojścia dla pieszych: 115,0 m2 • powierzchnia pod siłownię i plac zabaw: 160,9 m2 • powierzchnia pod bieżnię: 260,9 m2  powierzchnia biologicznie czynna: 9 117,9m2 Przedmiot zamówienia obejmuję wycinkę dwóch drzew w pasie drogi gminnej w okolicy projektowanego zjazdu i ogrodzenia. Zamawiający jest w trakcie uzyskiwania decyzji zezwalającej na wycinkę drzewa. Należy również wykonać przycięcie odrostów drzew (7 drzew miedzy drogą a ogrodzeniem i chodnikiem) oraz usunięcie krzewów rosnących na trasie projektowanego chodnika łączącego szkołę i teren świetlicy. Zamówienie obejmuje również rozplanowanie ziemi i wysiew trawy między ogrodzeniem a granicą działki wokół chodnika. UWAGA! Przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania bieżni i trybun, remontu placu przy wjeździe do szkoły, wykonania utwardzonego dojazdu do budynku szkoły, miejsc postojowych na terenie szkoły oraz nowych ciągów pieszych pomiędzy elementami zagospodarowania przy szkole. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w SIWZ oraz w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji, w skład której wchodzą: - projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiary robót STWiORB, decyzja pozwolenia na budowę, - załącznik nr 1A - formularz wyceny wyposażenia, - załącznik nr 1B - zakres ogrodzenia do rozbiórki i wykonania
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną