Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2925S ul. Leboszowska w Pilchowicach

Zarząd Dróg Powiatowych ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 44-100 Gliwice, Zygmunta Starego
 • Telefon/fax: tel. 322 340 696 , fax. 322 340 696
 • Data zamieszczenia: 2019-07-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych
  Zygmunta Starego 17
  44-100 Gliwice, woj. śląskie
  tel. 322 340 696, fax. 322 340 696
  REGON: 27628965300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdpgliwice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2925S ul. Leboszowska w Pilchowicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zadania jest opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, uzyskanie pozwoleń i uzgodnień oraz wykonanie w oparciu o przygotowane dokumenty robót budowlanych dla zadania pod nazwą „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2925S ul. Leboszowska w Pilchowicach” w ramach zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2925S w Pilchowicach – budowa kanalizacji deszczowej dla zaprojektowanego ciągu pieszego wzdłuż drogi powiatowej nr 2925S w miejscowości Pilchowice i Leboszowice, etap III - zgodnie z zakresem opisanym w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (dalej zwanym „PFU”). Przedmiotowe zadanie obejmuje realizację w systemie „zaprojektuj i wybuduj” budowy chodnika i opaski z kostki betonowej fazowanej o szerokości od 1,5 m do 2 m na odcinku 152,16 m. Wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej winno uwzględniać konieczność dostosowania projektu do potrzeb osób niepełnosprawnych. Szczegółowy zakres obejmuje: a) wykonanie pełnobranżowej dokumentacji budowlano – wykonawczej w zakresie zgodnym z programem funkcjonalno-użytkowym wraz z dokonaniem zgłoszenia robót budowlanych bez wymaganego pozwolenia na budowę chodnika lub uzyskaniem pozwolenia na budowę a także z zapewnieniem udziału autora dokumentacji projektowej (wykonawczej) w nadzorze nad robotami budowlanymi, b) Wykonanie robót budowlanych określonych w dokumentacji, o której mowa w pkt. 1) obejmujących w szczególności: - budowę chodnika z kostki betonowej fazowanej, - budowę opaski z kostki betonowej fazowanej, - wykonanie szykan drogowych z elementów prefabrykowanych, - wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, - opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia planu zagospodarowania terenu budowy, - uporządkowanie obszaru przyległego do terenu prowadzonych robót, - odtworzenie trawników i terenów zielonych, przylegających do miejsc prowadzenia robót drogowych, - prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiarów ilości zrealizowanych robót, - sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie GIS/CAD i dostarczenie na nośniku CD oraz w formie papierowej, - przygotowanie rozliczenia końcowego i sporządzenie 2 egz. operatu kolaudacyjnego, który ma zawierać: umowę, ofertę, umowy z ewentualnymi podwykonawcami, polisę ubezpieczeniową , protokół przekazania terenu budowy, badania materiałów, wyniki pomiarów , deklaracje zgodności materiałów, aprobaty, sprawozdania techniczne Wykonawcy, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, potwierdzenie zakończenia odbioru robót, oświadczenia uprawnionych kierowników robót o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami, - przekazanie zrealizowanych robót zarządcy drogi. 4) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w PFU stanowiącym załącznik nr 3. do SIWZ 5) Inne postanowienia 1. Zaleca się, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej w terenie objętej zamówieniem w celu zapoznania się z warunkami prowadzenia budowy, jego otoczenia, czy ruchu pojazdów.. 2. W czasie prowadzenia w/w robót należy utrzymać ruch pojazdów i pieszych. 3. Wykonawca zobowiązany jest do: a) opracowania na własny koszt projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót objętych przedmiotem zamówienia zgodnie z Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zmianami) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem ( tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 784). b) oznakowania miejsca robót zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i utrzymywania tego oznakowania w należytym stanie przez cały czas budowy. 4) Pozostałe warunki przedstawiono we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 5) Wymagany okres gwarancji: min. 36 miesięcy od dnia końcowego odbioru robót. Okres gwarancji stanowi jedno z kryterium oceny ofert.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45100000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną