Budowa drogi w ul. Gdyńskiej i w ul. Lipowej w Ząbkach.

Miasto Ząbki ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miasto Ząbki
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 05-091 Ząbki, ul. Wojska Polskiego
 • Telefon/fax: tel. 225 109 700 , fax. 225 109 888
 • Data zamieszczenia: 2019-07-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Ząbki
  ul. Wojska Polskiego 10
  05-091 Ząbki, woj. mazowieckie
  tel. 225 109 700, fax. 225 109 888
  REGON: 52728500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zabki.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa drogi w ul. Gdyńskiej i w ul. Lipowej w Ząbkach.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na budowie drogi w ul. Lipowej o długości ok. 224m i w ul. Gdyńskiej o długości ok. 246m w Ząbkach. 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje m.in.: a) obsługę geodezyjną budowy (dla całego zadania inwestycyjnego), b) roboty rozbiórkowe wraz z wywiezieniem gruzu z rozbiórki, c) roboty ziemne wraz z wywozem nadmiaru urobku, d) budowę ulicy Lipowej etap-2 o długości ok. 224 m o szerokości całkowitej ok. 20,5 m w tym: jezdnia szer. 5,4 m(wraz z ściekiem), opaska betonowa, chodniki szer. 1.5÷3,0m, zjazdy na posesje, miejsca postojowe, zieleń, e) budowę kanalizacji deszczowej, f) budowę ulicy Gdyńskiej o długości 246 m o szerokości całkowitej 5,5÷13 m w tym jezdnia szerokości 5÷6 m, chodnik o szer ≥ 2,0 m, zjazdy na posesje, miejsca postojowe i zieleń, g) budowę oświetlenia ulicznego, oprawy LED muszą by wyposażone w układ autonomicznej redukcji mocy z możliwością zaprogramowania do 5 niezależnych poziomów redukcji mocy. Ściemnianie następuje od godziny 22.00 do godziny 5.00 z wyznaczeniem wirtualnej północy, h) wykonanie trawników dywanowych z rozrzuceniem mieszanki torfu i ziemi urodzajnej, i) wprowadzenie projektu stałej organizacji ruchu, j) końcową inwentaryzację geodezyjną powykonawczą obiektów, k) uzyskać decyzję zezwalającą na użytkowanie drogi w ulicy Lipowej oraz dokonać skutecznego zgłoszenia zakończenia robót do PINB dla ulicy Gdyńskiej. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 5 SIWZ), przedmiary robót (załącznik nr 6 SIWZ), dokumentacja projektowa (załącznik nr 7 SIWZ). 4. Informacja o środkach zewnętrznych: Zamawiający w ramach realizacji przedmiotu zamówienia planuje pozyskać dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną