Budowa drogi w ul. Herberta i w ul. Nowoprojektowanej w Ząbkach.

Miasto Ząbki ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miasto Ząbki
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 05-091 Ząbki, ul. Wojska Polskiego
 • Telefon/fax: tel. 225 109 700 , fax. 225 109 888
 • Data zamieszczenia: 2019-07-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Ząbki
  ul. Wojska Polskiego 10
  05-091 Ząbki, woj. mazowieckie
  tel. 225 109 700, fax. 225 109 888
  REGON: 52728500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zabki.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa drogi w ul. Herberta i w ul. Nowoprojektowanej w Ząbkach.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na budowie drogi w ul. Herberta i w ul. Nowoprojektowanej w Ząbkach, w tym m.in: • roboty rozbiórkowe i roboty ziemne wraz z transportem urobku, • obsługę geodezyjną budowy, • opracowanie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu na czas budowy, • budowę kanału kanalizacji deszczowej i przykanalików wraz ze studniami połączeniowymi i rewizyjnymi z pierścieniami odciążającymi i włazami żeliwnymi klasy D400, studzienkami ściekowymi z włazem żeliwnym klasy D400, ryglowanym, na zawiasach i z koszem stalowym ocynkowanym, wraz z kamerowaniem wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej, • budowę chodników o nawierzchni z kostki brukowej betonowej w kolorze czerwonym, budowę zjazdów o nawierzchni z kostki brukowej betonowej w kolorze grafitowym, budowę miejsc postojowych o nawierzchni z kostki brukowej betonowej w kolorze szarym, • budowę jezdni o nawierzchni asfaltobetonowej, • budowę ścieżki rowerowej o nawierzchni asfaltobetonowej, • przebudowę skrzyżowania dróg ulic Herberta, Powstańców, Różana na skrzyżowanie o ruchu okrężnym, • budowę oświetlenia ulicznego w ulicy Nowoprojektowanej, oprawy LED muszą posiadać 12 precyzyjnych rozsyłów światła z pełnym zrównoważonym spektrum światła. Muszą być również wyposażone w układ autonomicznej redukcji mocy z możliwością zaprogramowania do 5 niezależnych poziomów redukcji mocy. Ściemnianie następuje od godziny 22.00 do godziny 5.00 z wyznaczeniem wirtualnej północy, • demontaż istniejącej kontenerowej stacji trafo oraz budowę nowej kontenerowej stacji trafo, • regulację pionową elementów uzbrojenia podziemnego wraz z wykonaniem pierścieni odciążających, • wprowadzenie projektu stałej organizacji ruchu, • powykonawczą dokumentację inwentaryzacyjną, • dokonanie skutecznego zgłoszenie zakończenia robót do PINB dla ulicy Herberta oraz uzyskanie decyzji zezwalającej na użytkowanie drogi w ulicy Nowoprojektowanej. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 5 SIWZ), przedmiary robót (załącznik nr 6 SIWZ), dokumentacja projektowa (załącznik nr 7 SIWZ). 3. Informacja o środkach zewnętrznych: • Zamawiający w ramach realizacji przedmiotu zamówienia planuje pozyskać dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. • W ramach realizacji przedmiotowego zamówienia budowa kanalizacji deszczowej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu pn. „Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Ząbki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”. • Zamówienie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu: „Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. W ramach przedmiotowego projektu dofinansowana będzie budowa ścieżki rowerowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną