Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bogu-chwała - Oświetlenie wzdłuż drogi gminnej w Kielanówce, działka 389

Gmina Boguchwała ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Boguchwała
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 36-040 Boguchwała, Suszyckich
 • Telefon/fax: tel. 017 8755201 , fax. 017 8755209
 • Data zamieszczenia: 2019-09-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Boguchwała
  Suszyckich 33
  36-040 Boguchwała, woj. podkarpackie
  tel. 017 8755201, fax. 017 8755209
  REGON: 69058200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.boguchwala.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bogu-chwała - Oświetlenie wzdłuż drogi gminnej w Kielanówce, działka 389
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym nie wyższym jak 1 kV w ramach zadania: „Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Boguchwała - Oświetlenie wzdłuż drogi gminnej w Kielanówce działka 389”. Zakres rzeczowy niżej wymienionych zadań obejmuje: wykonanie linii zasilania kablem ziemnym nN; montaż słupów stalowych na fundamencie betonowym z oprawami na wysięgniku i osprzętem. Wykonanie instalacji uziemienia, pomiar geodezyjny po-wykonawczy oraz przygotowanie kompletu dokumentów, niezbędnych do odbioru budowy. Układ pracy sieci niskiego napięcia–TT. Szczegółowy zakres zamówienia określony jest projektem wykonawczym. Dopuszcza się ujęcie w ofercie, zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w dokumentacji projektowej. Zakres robót:  montaż kabla ziemnego YAKY 4x35mm 2 9 m,  montaż kabla ziemnego YAKY 4x25mm 2 180 m;  montaż słupów stalowych, parkowych na fundamencie betonowym - 4 szt;  montaż opraw oświetlenia zewnętrznego typu led na wysięgniku - 4 szt;  montaż szafki oświetleniowej SO – 1 kpl.  montaż uziemienia - bednarka ocynkowana, Fe/Zn 25x4 – 183 mb Dokumentacja projektowa obejmuje szerszy zakres niż Zamawiający zamierza zrealizować w ramach niniejszego zadania. Przy wycenie przedmiotu zamówienia należy kierować się przedmiarem robót. Wątpliwości co do robót koniecznych do wykonania, a nie ujętych w przedmiarze winny zostać zgłoszone Zamawiającemu w trybie zapytań do SIWZ przed sporządzeniem oferty lub zostać uwzględnione w kosztach ogólnych kosztorysu ofertowego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231400-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną