Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami w obrębie ul. Zadwór w Iwoniczu oraz Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w obrębie ul. Zadwór w Iwoniczu gm. Iwonicz-Zdrój – etap I

Urząd Gminy Iwonicz-Zdrój ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Urząd Gminy Iwonicz-Zdrój
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 38-440 Iwonicz-Zdrój, Aleja Słoneczna
 • Telefon/fax: tel. 13 435-02-12
 • Data zamieszczenia: 2019-06-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Iwonicz-Zdrój
  Aleja Słoneczna 28
  38-440 Iwonicz-Zdrój, woj. podkarpackie
  tel. 13 435-02-12
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.iwonicz-zdroj.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami w obrębie ul. Zadwór w Iwoniczu oraz Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w obrębie ul. Zadwór w Iwoniczu gm. Iwonicz-Zdrój – etap I
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotu zamówienia pn.: "Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami w obrębie ul. Zadwór w Iwoniczu oraz Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w obrębie ul. Zadwór w Iwoniczu gm. Iwonicz-Zdrój – etap I” obejmuje: 1) Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w obrębie ul. Zadwór w Iwoniczu odcinek A-B - roboty ziemne poprzez wykopy wykonane w celu ułożenia sieci wodociągowej wraz z przyłączami, - budowa odcinka A-B sieci wodociągowej z rur PE 100 SDR 11PN o śr. 90*8,2 mm, - wykonanie przyłączy z rur PE 100 SDR 11PN o śr. 32*3,0 mm , - podłączenie instalacji do sieci wodociągowej, - wykonanie podsypki i obsypki kanałów rurowych z materiałów sypkich, - ażurowe umocnienia ścian wykopów celem prowadzenia prac zgodnie z zasadami BHP, - oznakowanie trasy wodociągu, oraz oznakowanie zamontowanych zasów, - wykonanie próby szczelności, płukanie i dezynfekcja wykonanej instalacji, - zasypanie i zagęszczenie wykopów, - plantowanie i odtworzenie powierzchni terenu 2) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w obrębie ul. Zadwór w Iwoniczu odcinek A-B - demontaż istniejących kanałów instalacyjnych PCV, - demontaż istniejącej studzienki PCV, - roboty ziemne poprzez wykopy wykonane w celu ułożenia sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, - budowa odcinka A-B sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC SDR34 SN 8 o średnicy 200*5,9 mm, - wykonanie przyłączy z rur PVC SDR34 SN 8 o średnicy 200*5,9 mm, - montaż studzienek kanalizacyjnych PCV, - podłączenie sieci kanalizacyjnej do istniejącej studzienki, - wykonanie podsypki i obsypki kanałów rurowych z materiałów sypkich, - ażurowe umocnienia ścian wykopów celem prowadzenia prac zgodnie z zasadami BHP, - oznakowanie trasy sieci kanalizacyjnej, - wykonanie próby szczelności oraz płukanie wykonanej sieci, - zasypanie i zagęszczenie wykopów, - plantowanie i odtworzenie powierzchni terenu. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej, poprzez wytyczenie przebiegu wykonywanych sieci wraz z przyłączami oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Szczegółowy zakres prac obejmujący przedmiot zamówienia został określony w załączniku nr 8 – dokumentacja techniczna – załącznik do pobrania ze strony internetowej Zamawiającego. UWAGA ! Zamieszczone jako załączniki do siwz opisy techniczne oraz dokumentacja projektu budowlanego dotyczą całego zadania pn. "Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami w obrębie ul. Zadwór w Iwoniczu oraz Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w obrębie ul. Zadwór w Iwoniczu gm. Iwonicz-Zdrój”. Oferent do wyceny etapu I winien brać pod uwagę elementy obejmujące swym zakresem roboty określone w w/w punktach, opisie przedmiotu zamówienia, wybranych elementach dokumentacji projektowej oraz w przedmiarach robót (przedmiary zawierają uaktualniony zakres do realizacji w I etapie). Zakres prac obejmuje budowę odcinka A-B, Szczegółowy zakres został przedstawiony w dokumentacji technicznej oraz przedmiarze robót będących załącznikiem do niniejszej specyfikacji. Zamawiający wskazuje, że zgodnie z zapisami art. 29 ust. 5 oraz art. 30 ust. 8 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych, wymagania dotyczące dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz uwzględniające potrzeby użytkowników zostały zawarte w opisie przedmiotu zamówienia (dokumentacja projektowa). UWAGA!! W przypadku użycia w dokumentacji przetargowej (SIWZ wraz z załącznikami) nazw własnych, technologii, narzędzi, materiałów itp. należy je traktować jako przykładowe mające na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia oraz określające standard techniczny i jakościowy. Technologia, narzędzia i materiały do wykonania zamówienia należy przyjmować w kategorii jakości nie niższej (równoważnej) niż ta wskazana w SIWZ i załącznikach do niej. 2. Zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu na którym będzie wykonywany przedmiot zamówienia i zapoznał się z przed¬miotem zamówienia oraz zakresem Etapu I. 3. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy wymaga, aby w okresie realizacji zamówienia osoby, które będą wykonywały czynności związane z realizacją zamówienia były zatrudnione u wykonawcy lub podwykonawcy na podstawie umowy o pracę. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia tych osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa powyżej oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zawarte są w Rozdziale II pkt. 9 SIWZ oraz projekcie umowy. 4. Okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę musi wynosić co najmniej 60 miesięcy. Ustala się okres rękojmi równy okresowi gwarancji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną