Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowościach: Blok Dobryszyce, Rożny i Dobryszyce z podziałem na części

Gmina Dobryszyce ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Dobryszyce
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 97-505 Dobryszyce, ul. Wolności
 • Telefon/fax: tel. 044 6811193, 6811168 , fax. 446 811 193
 • Data zamieszczenia: 2019-05-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Dobryszyce
  ul. Wolności 8
  97-505 Dobryszyce, woj. łódzkie
  tel. 044 6811193, 6811168, fax. 446 811 193
  REGON: 59064797700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: dobryszyce.i-bip.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowościach: Blok Dobryszyce, Rożny i Dobryszyce z podziałem na części
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.1. Przedmiot zamówienia, dotyczy budowy placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowościach: Blok Dobryszyce, Rożny i Dobryszyce z podziałem na części. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy części: Część I zamówienia - Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Blok Dobryszyce; Część II zamówienia – Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Rożny; Część III zamówienia – Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Dobryszyce. 1.2. Opis Przedmiotu Zamówienia: W odniesieniu do Części I zamówienia: 1.2.1. W ramach Części I zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania następujących prac: a) dostawy i montażu urządzeń na plac zabaw; b) dostawy i montażu urządzeń siłowni zewnętrznych; c) posadowienia ławki i kosza na śmieci; d) wykonania ogrodzenia terenu. 1.2.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz parametry techniczne określają Przedmiar robót – Załącznik Nr 9a do SIWZ, Dokumentacja Techniczna – Załącznik Nr 10a do SIWZ. 1.2.3 W przypadku, gdy Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia w Przedmiarze robót, Dokumentacji Technicznej będących załącznikami do SIWZ przez wskazanie przykładowych znaków towarowych lub pochodzenia, Wykonawcy zobowiązani są do oferowania materiałów/urządzeń określonych w Przedmiarze robót, Dokumentacji Technicznej o parametrach tego typu. Wszystkie wskazane z nazwy materiały i przyjęte technologie użyte w Przedmiarze robót, Dokumentacji Technicznej należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Materiały równoważne muszą być w ofercie wymienione z nazwy, a ciężar udowodnienia zachowania parametrów wymaganych przez Zamawiającego leży po stronie składającego ofertę. Przez ofertę równoważną należy rozumieć ofertę o parametrach technicznych wytrzymałościowych, jakościowych, wydajnościowych nie gorszych od opisu wskazanego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Parametry wskazane przez Zamawiającego są parametrami minimalnymi, granicznymi. Pod pojęciem „parametry” rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość itp. W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania materiałów o innych znakach towarowych, patentach lub pochodzeniu, natomiast nie o innych właściwościach i funkcjonalnościach niż określone w SIWZ. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne stosownie do dyspozycji art. 30 ust. 5 PZP musi wykazać, że oferowane roboty budowlane spełniają warunki określone przez Zamawiającego w stopniu nie gorszym. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów wskazujących na zastosowanie innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty oraz do wykonania umowy ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów równoważnych pod warunkiem, że zapewnią one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentach składających się na szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Użyte materiały muszą mieć aktualne dokumenty, dopuszczające do stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Zamawiający uzna zaoferowane urządzenia i zestawy zabawkowe za równoważne, jeżeli będą jak najbardziej zbliżone sposobem konfiguracji i wielkością (dopuszcza się +/- 10% różnicy w wymiarach) do przedstawionych w dokumentacji budowlanej. Zamawiający uzna za równoważne takie urządzenia, które będą spełniać te same funkcje, co wymienione w projekcie budowlanym i będą miały zbliżony wygląd. Zmiany mogą dotyczyć kolorystyki elementów zabawowych i siłowni zewnętrznych. Jeśli oferent przedstawi równoważne urządzenia placu zabaw i siłowni zewnętrznych ma on obowiązek zaktualizowania rysunku dotyczącego obszaru oddziaływania stref bezpiecznych. Nie przewiduję się zwiększenia ilości powierzchni utwardzenia z kostki ani nawierzchni piaskowej. 1.3. Opis Przedmiotu Zamówienia: W odniesieniu do Części II zamówienia: 1.3.1. W ramach Części II zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania następujących prac: a) dostawy i montażu urządzeń na plac zabaw; b) dostawy i montażu urządzeń siłowni zewnętrznych; c) posadowienia ławki i kosza na śmieci. 1.3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz parametry techniczne określają Przedmiar robót – Załącznik Nr 9b do SIWZ, Dokumentacja Techniczna – Załącznik Nr 10b do SIWZ. 1.3.3 W przypadku, gdy Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia w Przedmiarze robót, Dokumentacji Technicznej będących załącznikami do SIWZ przez wskazanie przykładowych znaków towarowych lub pochodzenia, Wykonawcy zobowiązani są do oferowania materiałów/urządzeń określonych w Przedmiarze robót, Dokumentacji Technicznej o parametrach tego typu. Wszystkie wskazane z nazwy materiały i przyjęte technologie użyte w Przedmiarze robót, Dokumentacji Technicznej należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Materiały równoważne muszą być w ofercie wymienione z nazwy, a ciężar udowodnienia zachowania parametrów wymaganych przez Zamawiającego leży po stronie składającego ofertę. Przez ofertę równoważną należy rozumieć ofertę o parametrach technicznych wytrzymałościowych, jakościowych, wydajnościowych nie gorszych od opisu wskazanego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Parametry wskazane przez Zamawiającego są parametrami minimalnymi, granicznymi. Pod pojęciem „parametry” rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość itp. W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania materiałów o innych znakach towarowych, patentach lub pochodzeniu, natomiast nie o innych właściwościach i funkcjonalnościach niż określone w SIWZ. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne stosownie do dyspozycji art. 30 ust. 5 PZP musi wykazać, że oferowane roboty budowlane spełniają warunki określone przez Zamawiającego w stopniu nie gorszym. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów wskazujących na zastosowanie innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty oraz do wykonania umowy ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów równoważnych pod warunkiem, że zapewnią one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentach składających się na szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Użyte materiały muszą mieć aktualne dokumenty, dopuszczające do stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Zamawiający uzna zaoferowane urządzenia i zestawy zabawkowe za równoważne, jeżeli będą jak najbardziej zbliżone sposobem konfiguracji i wielkością (dopuszcza się +/- 10% różnicy w wymiarach) do przedstawionych w dokumentacji budowlanej. Zamawiający uzna za równoważne takie urządzenia, które będą spełniać te same funkcje, co wymienione w projekcie budowlanym i będą miały zbliżony wygląd. Zmiany mogą dotyczyć kolorystyki elementów zabawowych i siłowni zewnętrznych. Jeśli oferent przedstawi równoważne urządzenia placu zabaw i siłowni zewnętrznych ma on obowiązek zaktualizowania rysunku dotyczącego obszaru oddziaływania stref bezpiecznych. Nie przewiduję się zwiększenia ilości powierzchni utwardzenia z kostki ani nawierzchni piaskowej. 1.4. Opis Przedmiotu Zamówienia: W odniesieniu do Części III zamówienia: 1.4.1. W ramach Części III zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania następujących prac: a) dostawy i montażu urządzeń na plac zabaw; b) dostawy i montażu urządzeń siłowni zewnętrznych; c) posadowienia ławki i kosza na śmieci; d) wykonania ogrodzenia terenu. 1.4.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz parametry techniczne określają Przedmiar robót – Załącznik Nr 9c do SIWZ, Dokumentacja Techniczna – Załącznik Nr 10c do SIWZ. 1.4.3. W przypadku, gdy Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia w Przedmiarze robót, Dokumentacji Technicznej będących załącznikami do SIWZ przez wskazanie przykładowych znaków towarowych lub pochodzenia, Wykonawcy zobowiązani są do oferowania materiałów/urządzeń określonych w Przedmiarze robót, Dokumentacji Technicznej o parametrach tego typu. Wszystkie wskazane z nazwy materiały i przyjęte technologie użyte w Przedmiarze robót, Dokumentacji Technicznej należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Materiały równoważne muszą być w ofercie wymienione z nazwy, a ciężar udowodnienia zachowania parametrów wymaganych przez Zamawiającego leży po stronie składającego ofertę. Przez ofertę równoważną należy rozumieć ofertę o parametrach technicznych wytrzymałościowych, jakościowych, wydajnościowych nie gorszych od opisu wskazanego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Parametry wskazane przez Zamawiającego są parametrami minimalnymi, granicznymi. Pod pojęciem „parametry” rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość itp. W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania materiałów o innych znakach towarowych, patentach lub pochodzeniu, natomiast nie o innych właściwościach i funkcjonalnościach niż określone w SIWZ. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne stosownie do dyspozycji art. 30 ust. 5 PZP musi wykazać, że oferowane roboty budowlane spełniają warunki określone przez Zamawiającego w stopniu nie gorszym. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów wskazujących na zastosowanie innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty oraz do wykonania umowy ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów równoważnych pod warunkiem, że zapewnią one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentach składających się na szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Użyte materiały muszą mieć aktualne dokumenty, dopuszczające do stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Zamawiający uzna zaoferowane urządzenia i zestawy zabawkowe za równoważne, jeżeli będą jak najbardziej zbliżone sposobem konfiguracji i wielkością (dopuszcza się +/- 10% różnicy w wymiarach) do przedstawionych w dokumentacji budowlanej. Zamawiający uzna za równoważne takie urządzenia, które będą spełniać te same funkcje, co wymienione w projekcie budowlanym i będą miały zbliżony wygląd. Zmiany mogą dotyczyć kolorystyki elementów zabawowych i siłowni zewnętrznych. Jeśli oferent przedstawi równoważne urządzenia placu zabaw i siłowni zewnętrznych ma on obowiązek zaktualizowania rysunku dotyczącego obszaru oddziaływania stref bezpiecznych. Nie przewiduję się zwiększenia ilości powierzchni utwardzenia z kostki ani nawierzchni piaskowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną