Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Dzietrzychowice w gminie Żagań. Postępowanie 3

Urząd Gminy w Żaganiu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Urząd Gminy w Żaganiu
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 68-100 Żagań, Armii Krajowej
 • Telefon/fax: tel. 683 777 021, , fax. 683 772 336
 • Data zamieszczenia: 2019-06-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy w Żaganiu
  Armii Krajowej 9
  68-100 Żagań, woj. lubuskie
  tel. 683 777 021, , fax. 683 772 336
  REGON: 000542184
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gminazagan.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Dzietrzychowice w gminie Żagań. Postępowanie 3
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa, na podstawie dokumentacji projektowej Zamawiającego, Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Dzietrzychowice na działce nr. ewidencyjny 910/1 w gminie Żagań, obejmująca: 1.1. Roboty instalacyjne - Instalacje elektryczne. wykonanie prac dotyczących instalacji elektrycznych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obiektu. Zakres prac obejmuje instalacje elektryczne wewnętrzne oraz instalacje zewnętrzne - waga samochodowa, napęd bramy wjazdowej oświetlenie terenu. 1.2. Roboty budowlane - ogrodzenie systemowe. Roboty obejmują wykonanie ogrodzenia Punktu Selektywne Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w m. Dzietrzychowice, gm. Żagań na działce ewid. nr 910/1 wraz z bramą otwieraną automatycznie (szerokość bramy 5m). 1.3. Roboty budowlane - dostawa i montaż wagi samochodowej. Waga jest obiektem budowlanym wolnostojącym przeznaczonym do statycznego ważenia pojazdów samochodowych. 1.4. Roboty budowlane - budynek magazynowy. Prace obejmują roboty budowlane przy budynku magazynowym, w tym remont - fragmentu istniejącego budynku garażowego na budynek magazynowy, wymiana pokrycia dachowego oraz wykonanie obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych, wymiana uszkodzonych elementów żelbetowych nadproży, płyt korytkowych słupów, malowanie farbą emulsyjną ścian i stropodachów. 1.5. Roboty budowlane - utwardzenie placu. Roboty obejmują: Zagospodarowanie placu i terenu PSZOK, korytowanie terenu pod nawierzchnię placu ok 878 m2, wykonanie nawierzchni asfaltowej na podbudowie ok. 878 m2, korytowanie terenu pod nawierzchnię chodników z kostki brukowej ok. 80 m2, wykonanie nawierzchni chodników z kostki brukowej na podbudowie ok. 80 m2, wykonanie opaski z kostki brukowej na podbudowie wokół budynku biurowo - socjalnego ok. 20,5 m2, wykonanie opaski z kostki brukowej na podbudowie za budynkiem magazynowym ok. 9,0 m2, usunięcie istniejącego utwardzenia drogi dojazdowej na terenie inwestycji -beton /płyta betonowa, zdjęcie humusu, wykonanie warstwy piasku - zagęszczanego, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie ławy pod krawężnik i fundamentów pod słupki ogrodzeniowe, montaż krawężników, uporządkowanie terenu. 1.6. Roboty budowlano - montażowe - remont budynku socjalnego: remont budynku socjalnego PSZOK, izolacja pionowa fundamentów, pozioma murów zewnętrznych, opaska wokół budynku, obniżenie rzędnej terenu. 1.7. Roboty budowlane - remont budynku socjalnego. W ramach prac przewiduje się wykonanie remont budynku socjalnego PSZOK, izolacja pionowa fundamentów, pozioma murów zewnętrznych, opaska wokół budynku, obniżenie rzędnej terenu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45232100-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną