Budowa systemu odprowadzającego wody opadowe w miejscowości Gorzyce Małe

Gmina i Miasto Odolanów ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina i Miasto Odolanów
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 63-430 Odolanów, Rynek
 • Telefon/fax: tel. 62 733 15 81 , fax. 62 733 38 92
 • Data zamieszczenia: 2019-05-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina i Miasto Odolanów
  Rynek 11
  63-430 Odolanów, woj. wielkopolskie
  tel. 62 733 15 81, fax. 62 733 38 92
  REGON: 25085512700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.odolanow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa systemu odprowadzającego wody opadowe w miejscowości Gorzyce Małe
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest zadanie inwestycyjne pn. Budowa systemu odprowadzającego wody opadowe w m. Gorzyce Małe. Zadanie obejmuje działki nr 55, 54, 53, 52, 50/1, 49, 47, 44, 41, 72,116/1, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 2115/1, 134 w Gorzycach Małych oraz 156 w Tarchałach Wielkich. 2. Łącznie zadanie obejmuje budowę: - kanalizacji deszczowej w poboczu drogi powiatowej nr 5326P z rur Ø 315mm od wlotu betonowego Ø 400mm w rowie R-A do studni K6 o długości 240,00m z przeciskiem z rur stalowych Ø 406mm przy przejściu pod drogą powiatową, - kanalizacji deszczowej w drodze gruntowej z rur PCV Ø 200mm od studni K6 do studni K9 o długości 140,00m, - rurociągu drenażowego z rur PCV w otulinie filtracyjnej Ø 160mm - 828,00m, - rurociągu drenażowego z rur PCV w otulinie filtracyjnej Ø 125mm - 147,00m, - 12 studni z PCV Ø 315mm, - 5 studni z PCV Ø 425mm, - 3 studnie betonowe Ø 1000mm. 3. W ramach realizacji przedsięwzięcia projektuje się rurociągi odprowadzające wody opadowe do rowu wylotem betonowym Ø 400mm z rur drenażowych PCV w otulinie filtracyjnej w ilościach: - Ø 160mm - 828,00m, - Ø 125mm - 147,00m 4. Na powyższych rurociągach należy wybudować studzienki kontrolne o średnicy Ø 315mm z PCV do sprawdzania drożności rur w ilości 12 sztuk. Rurociągi drenażowe należy ułożyć w otulinie filtracyjnej (kokosowej lub macie filtracyjnej) i zasypać gruntem przepuszczalnym (piasek lub żwir) do wysokości 0,5m nad rurociąg. Pozostałą część wykopu zasypać gruntem rodzimym. W celu odprowadzenia wód opadowych, wzdłuż drogi powiatowej, dz. nr 134 w Gorzycach Małych należy wykonać w poboczu drogi kanał deszczowy z rur PCV Ø 315mm klasy S z przeciskiem z rur stalowych Ø 406mm przy przejściu pod drogą między studniami K5 - K6. W drodze gruntowej, między studniami K6 - K9 należy wykonać rurociąg z rur PCV Ø 200mm klasy S ze studniami kanalizacyjnymi Ø 425mm (K7 i K8). Wylot wód opadowych wykonać w skarpie rowu R-A w km 3+375. Skarpy i dno rowu przy wylocie na długości 5,0m należy umocnić płytami betonowymi. Wykopy wąsko przestrzenne o ścianach pionowych w szalunkach. Wykopy wykonać przy użyciu koparek o poj. łyżki 0,40m3, a częściowo ręcznie przy kolizjach z uzbrojeniem terenu oraz dla wyrównania dna po wykopach mechanicznych. W przypadku wystąpienia wysokiego poziomu wody gruntowej cała trasę budowanego kanału deszczowego należy odwodnić igłofiltrami, aby uzyskać stabilne podłoże pod montaż rurociągów. Ze względu na uwarstwienie podłoża gruntowego zaleca się ułożenie kanału na ławie żwirowej grubości 0,20m. Na trasie kanalizacji deszczowej zaprojektowano 3 studnie betonowe Ø 1000mm i 3 studnie rewizyjne z PCV Ø 425mm dla kontroli drożności rurociągu oraz zapewnienia łatwości w czyszczeniu kanału. Wszystkie studnie przykryte włazem żeliwnym klasy D bez wentylacji z wkładką gumową i zabezpieczeniem przed obrotem. Zejście do studni betonowych odbywać się ma za pomocą wbudowanych stopni włazowych. Dla zapewnienia samooczyszczania się kanału deszczowego w studniach rewizyjnych betonowych nie przewiduje się osadników, a zaprojektowano wyprofilowane kinety w dnie studni z betonu klasy B-20. 5. Szczegółowy zakres robót stanowi projekt budowlany opracowany przez mgr inż. Włodzimierza Cichowlasa Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Projektowe HYDROBUD. 6.Przyjęte typy materiałów i urządzeń (wskazane w dokumentacji technicznej) zostały użyte wyłącznie przykładowo, w celu opisania przedmiotu zamówienia. Wykonawca uprawniony jest do przedstawienia w ofercie materiałów i urządzeń równoważnych, o nie gorszych parametrach. Wykonawca powinien określić ich parametry, celem wykazania, że spełniają warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia. Rozwiązania równoważne, zgodnie ze swoją definicją, muszą posiadać parametry oraz spełniać standardy nie gorsze niż produkty podane przykładowo. 7. W miejscu gdzie Zamawiający dokonuje opisu przedmiotu zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy lub równoważne. 8. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia na podstawie dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik do SIWZ, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zgodnie z ustawą prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 ze zm.). 9. Zaleca się aby wykonawcy dokonali wizji lokalnej w miejscu realizacji Inwestycji w celu oceny dokumentów przekazanych w ramach danego postępowania przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45232410-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną