Budowa ulicy Popularnej w Poznaniu

Stowarzyszenie Zwykłe Radosna Budowa Infrastruktury ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Stowarzyszenie Zwykłe Radosna Budowa Infrastruktury
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 61-251 Poznań, os. Orła Białego
 • Telefon/fax: tel. 725294504, 725294504
 • Data zamieszczenia: 2019-09-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Stowarzyszenie Zwykłe Radosna Budowa Infrastruktury
  os. Orła Białego 98/19
  61-251 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 725294504, 725294504
  REGON: ---
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: stowarzyszenie zwykłe

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa ulicy Popularnej w Poznaniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa ulicy Popularnej w Poznaniu wraz z odchodzącymi drogami wewnętrznymi - zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w opisie technicznym . Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji całości inwestycji w terminie do dnia 31 sierpnia 2020 roku. Minimalnym wymogiem jest realizacja w 2019 roku pierwszego odcinka ulicy Popularnej (odcinka prostopadłego do ulicy Gospodarskiej w Poznaniu). Zamawiający oczekuje złożenia oferty na całość projektowanych prac, jednakże ze wzgledu na fakt, iż roboty te są współfinanoswane z budżetu Miasta Poznania, wymogiem jest określenie ceny części składowych - pierwszego odcinka oraz pozostałej części projektu ulicy Popularnej w Poznaniu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną