BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO W RAMACH PROJEKTU PN: „POPRAWA INFRASTRUKTURY EDUKACYJNEJ WRAZ Z DOPOSAŻENIEM W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BOLESZYNIE”

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W BOLESZYNIE ogłasza przetarg

 • Zamawiający: PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W BOLESZYNIE
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Adres: 27-425 Waśniów, Boleszyn
 • Telefon/fax: tel. 412646015, 412646038
 • Data zamieszczenia: 2019-08-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W BOLESZYNIE
  Boleszyn 74
  27-425 Waśniów, woj. świętokrzyskie
  tel. 412646015, 412646038
  REGON: 260649029
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wasniow.pl – zakładka Przetargi/Szkoły Podstawowe

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO W RAMACH PROJEKTU PN: „POPRAWA INFRASTRUKTURY EDUKACYJNEJ WRAZ Z DOPOSAŻENIEM W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BOLESZYNIE”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni poliuretanowej wraz z infrastruktura towarzyszącą: Główne elementy zadania: 1 Roboty przygotowawcze i ziemne 2 Odwodnienie liniowe 3 Boisko wielofunkcyjne 4 Bieżnia prosta-nawierzchnia 5 Zeskok do skoku w dal 6 Ciągi komunikacyjne piesze 7 Ogrodzenie 8 Oświetlenie boiska 9 Zagospodarowanie terenu Szczegółowy opis wszystkich robót dla przedmiotu zamówienia znajduje się w przedmiarach robót (załącznik nr: 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) i Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (załącznik nr: 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia), oraz Dokumentacji Technicznej (załącznik nr: 9 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45212220-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną