Budowa zaplecza techniczno-szatniowego hali sportowej przy Zespole Szkół nr 3 w Żorach.

Gmina Miejska Żory ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Miejska Żory
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 44-240 Żory, Al. Wojska Polskiego
 • Telefon/fax: tel. 324 348 245 , fax. 324 348 248
 • Data zamieszczenia: 2019-08-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Żory
  Al. Wojska Polskiego 25
  44-240 Żory, woj. śląskie
  tel. 324 348 245, fax. 324 348 248
  REGON: 27625554200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.zory.pl/?c=7074

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa zaplecza techniczno-szatniowego hali sportowej przy Zespole Szkół nr 3 w Żorach.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
   Kompleksowa budowa budynku zaplecza techniczno-szatniowego tj. wykonanie kompletu robót budowlanych, instalacyjnych itp. wraz z uzyskaniem wymaganych efektów (użytkowych, technicznych, technologicznych, jakościowych, wizualnych, estetycznych i funkcjonalnych) oraz uruchomienie całego obiektu i wszystkich jego elementów i urządzeń wraz z zagospodarowaniem terenu oraz wyposażeniem wg wymagań wynikających z dokumentacji projektowej, SIWZ, aktualnych przepisów prawa, wiedzy technicznej, norm, aprobat, instrukcji producenta,  Wykonanie przez Wykonawcę wszelkich koniecznych robót budowlanych (ewentualnie instalacyjnych) mających na celu funkcjonalne powiązanie istniejących obiektów (hala i łącznik) z projektowanym budynkiem zaplecza zgodnie z dokumentacją np. przebicie istniejących ścian hali sportowej i łącznika itp.  Wyposażenie ppoż wg wymagań dokumentacji projektowej, obowiązujących przepisów, instrukcji producenta, oraz wyposażenie w instrukcje ogólne istanowiskowe w szczególności w zakresie instrukcji ogólnych użytkownika obiektu i urządzeń technologicznych instrukcji bhp, instrukcji ppoż (w tym scenariusz ewakuacji),  Przekazanie obiektu do użytkowania wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na użytkowanie obiektu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną