„Całodobowe odławianie i transport bezdomnych psów i wolnożyjących kotów z terenu miasta Koszalina.”

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 75-724 Koszalin, ul. Komunalna
 • Telefon/fax: tel. 943 484 444, , fax. 943 484 434
 • Data zamieszczenia: 2019-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
  ul. Komunalna 5
  75-724 Koszalin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 943 484 444, , fax. 943 484 434
  REGON: 33025398400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgkkoszalin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Całodobowe odławianie i transport bezdomnych psów i wolnożyjących kotów z terenu miasta Koszalina.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia: 1.1. Zakres usługi obejmuje: 1) Wyłapywanie - odławianie i transport kotów i psów zwanych dalej zwierzętami bezdomnymi z terenu miasta Koszalina do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt „Leśny Zakątek” ul. Mieszka I 55 w Koszalinie, zwanym dalej Schroniskiem. 2) Prowadzenie dokumentacji i ewidencji obowiązującej przy wyłapywaniu i transporcie bezdomnych zwierząt przez okres trwania umowy. 3) Przewóz - transport bezdomnych zwierząt ze Schroniska do i z Lecznicy. 4) Transport rannych bezdomnych zwierząt poszkodowanych w wyniku zdarzeń drogowych do Lecznicy lub Schroniska. 1.2. Wykonawca w okresie obowiązywania umowy zobowiązany jest świadczyć w/w usługi w każdym dniu tygodnia przez 24 godziny na dobę, a stawka wynagrodzenia wskazana w § 6 pkt. 1 umowy jest stała bez względu na dzień i porę wykonywania czynności z zastrzeżeniem pkt. 2. 3. 1.3. Szacunkową ilość interwencji odłowionych bezdomnych zwierząt dla potrzeb niniejszego postępowania ustalono na podstawie danych za lata 2017 -2018, i wynosi ona: 1) Odłowione bezdomne psy, 273 sztuk, 2) Zgłoszenie do odłowienia bezdomnego psa, interwencje nieskuteczne; 256 sztuk, 3) Odłowione wolnożyjące koty; 153 sztuk, 4) Zgłoszenie do odłowienia wolnożyjącego kota, interwencje nieskuteczne; 86 sztuk, 5) Transport bezdomnych zwierząt ze Schroniska do i z Lecznicy: 122 sztuk.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85210000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną