Całodobowe świadczenie usług w zakresie żywienia pacjentów Szpitala Powiatowego GAJDA-MED sp. z o.o.

SZPITAL POWIATOWY GAJDA-MED Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: SZPITAL POWIATOWY GAJDA-MED Sp. z o.o.
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 06-102 Pułtusk, Ul. Teofila Kwiatkowskiego
 • Telefon/fax: tel. 23 691 99 01 , fax. 23 691 99 06
 • Data zamieszczenia: 2020-10-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: SZPITAL POWIATOWY GAJDA-MED Sp. z o.o.
  Ul. Teofila Kwiatkowskiego 19
  06-102 Pułtusk, woj. mazowieckie
  tel. 23 691 99 01, fax. 23 691 99 06
  REGON: 36150581000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gajdamed.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Całodobowe świadczenie usług w zakresie żywienia pacjentów Szpitala Powiatowego GAJDA-MED sp. z o.o.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest całodobowe świadczenie usług w zakresie żywienia pacjentów Szpitala Powiatowego GAJDA - MED Sp. z o. o. zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami, ogólnymi i szczegółowymi oraz wymogami określonymi przez Instytut Żywności i Żywienia, SANEPID, Polski Związek Higieny i innymi obowiązującymi przepisami. Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55320000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną