„Doposażenie sal przedszkolnych, gabinetów w ramach projektu pn.: „AKTYWNY PRZEDSZKOLAK - Rozszerzenie Oferty Edukacyjnej w Przedszkolu Specjalnym SOS-W im. Jana Brzechwy w Łowiczu” – multimedia”

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 99-400 Łowicz, ul. Powstańców 1863 R.
 • Telefon/fax: tel. 468 375 772 , fax. 468 375 712
 • Data zamieszczenia: 2020-10-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
  ul. Powstańców 1863 R.
  99-400 Łowicz, woj. łódzkie
  tel. 468 375 772, fax. 468 375 712
  REGON: 19724400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://soswlowicz.szkolnastrona.pl/bip/index.php
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednostka organizacyjna JST, szkoła

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Doposażenie sal przedszkolnych, gabinetów w ramach projektu pn.: „AKTYWNY PRZEDSZKOLAK - Rozszerzenie Oferty Edukacyjnej w Przedszkolu Specjalnym SOS-W im. Jana Brzechwy w Łowiczu” – multimedia”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga realizacji zadania pn.: Zadanie nr 1 - Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. Typ projektu 1b) w ramach projektu pn.: „AKTYWNY PRZEDSZKOLAK - Rozszerzenie Oferty Edukacyjnej w Przedszkolu Specjalnym SOS-W im. Jana Brzechwy w Łowiczu”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z uwagi na obszerny opis, zawarty jest w załączniku Nr 8 do SIWZ. W ramach w/w zadań Zamawiający wskazuje na realizację zadania nr 1: Dostawa, rozmieszczenie, montaż, instalacja i uruchomienie sprzętu komputerowego i multimedialnego, pomocy dydaktycznych, dla którego szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku Nr 8 do SIWZ. Zamówienie obejmuje dostawę m.in. komputerów przenośnych, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, oprogramowania, tablic interaktywnych, projektorów, ekranów projekcyjnych, laminatora, niszczarki, telewizora, odtwarzacza DVD, radio z odtwarzaczem CD, aparatu fotograficznego – cyfrowego itp. w ilościach określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. – zał. nr 8 do SIWZ. Dostarczony sprzęt komputerowy, multimedialny oraz pozostałe urządzenia muszą posiadać instrukcje obsługi w języku polskim (zgodnie ze SIWZ, o ile są wymagane), muszą być objęte okresem gwarancji - określonym dla danego urządzenia, sprzętu w opisie przedmiotu zamówienia – załączniku Nr 8 do SIWZ, z zastrzeżeniem wskazanym w § 6 SIWZ. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, zobowiązany będzie - zgodnie z § 9 ust. 8 SIWZ dostarczyć dla WSZYSTKICH oferowanych urządzeń, sprzętu, wyposażenia opis oferowanych produktów potwierdzający spełnianie WSZYSTKICH parametrów i wymogów określonych przez Zamawiającego - opisy parametrów, funkcjonalne, fotografie itp., w tym w szczególności - informacje o nazwie producenta, nazwie modelu / numeru katalogowego producenta dla oferowanych urządzeń. W przypadku gdy producent nie nadaje urządzeniom powyższych nazw / numeru katalogowego dla produkowanych urządzeń, wówczas Wykonawca dołączy oświadczenie, iż producent nie nadaje urządzeniom tych nazw. Każdy opis musi być oznaczony numerem zadania/pozycji, której dotyczy. Załączone opisy, dokumenty muszą umożliwić Zamawiającemu weryfikację oferowanych przez Wykonawcę rozwiązań pod względem wszystkich wymaganych parametrów technicznych i funkcjonalnych przez Zmawiającego. Dostarczony sprzęt (m. in. komputerowy, multimedialny) musi spełniać następujące warunki: a) posiadać deklaracje CE, b) dostarczone urządzenia (przedmiot zamówienia) muszą być fabrycznie nowe, niepowystawowe i wolne od obciążeń prawami osób trzecich, c) posiadać dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania, w języku polskim, d) posiadać okres gwarancji nie krótszy niż określony dla poszczególnych urządzeń w załączniku nr 8 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, e) oferowane urządzenia w dniu składania ofert nie mogą być przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży, f) oferowane oprogramowanie w dniu składania ofert nie może być przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji, sprzedaży lub wsparcia technicznego, g) Zamawiający wymaga, by dostarczone oprogramowanie było oprogramowaniem w wersji aktualnej na dzień poprzedzający dzień składania ofert. Wszystkie dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe, niepowystawowe i pochodzić z legalnego źródła, być objęte pakietem usług gwarancyjnych zawartych w cenie urządzenia i świadczonych przez sieć serwisową producenta na terenie Polski. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania potwierdzenia źródła pochodzenia urządzenia w postaci oświadczenia producenta - w razie powzięcia uzasadnionych wątpliwości. Oznaczenie wg CPV: 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne, 30213100-6 Komputery przenośne, 30232000-4 Sprzęt peryferyjny, 38650000-6 Sprzęt fotograficzny, 32322000-6 Urządzenia multimedialne Zamawiający zastrzega, obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę30213100- prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 36a ust. 2 pkt 2). UWAGA: Ilekroć w dokumentacji przetargowej, w tym specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wskazano markę lub pochodzenie produktu lub urządzenia, należy przyjąć, że za każdą nazwą jest umieszczone słowo „lub równoważne”, tzn. że wbudowane materiały, urządzenia itp. będą posiadały (charakteryzowały się) wszystkimi parametrami nie gorszymi niż opisane w niniejszej dokumentacji. Zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazane są konkretne rozwiązania techniczne, dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych, co do ich cech i parametrów, a wszystkie ewentualne nazwy firmowe urządzeń i wyrobów użyte w opisie przedmiotu zamówienia powinny być traktowane jako definicje standardowe, a nie konkretne nazwy firmowe urządzeń wyrobów zastosowanych w niniejszej dokumentacji. Obowiązek udowodnienia równoważności leży po stronie Wykonawcy. Wykonawca może powierzyć część zamówienia podwykonawcy/om z tym, że Zamawiający żąda wskazania w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy/om i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, z wyjątkiem części zastrzeżonej do bezpośredniego wykonania przez Wykonawcę, zgodnie ze SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną