Dostawę mebli i innego wyposażenia, w tym m.in. laptopów, oprogramowania, zabawek, gier edukacyjnych i sprzętu rehabilitacyjnego dla Przedszkola Samorządowego w Komarówce Podlaskiej w ramach projektu „DOBRY START – zwiększenie udziału dzieci w wieku przedszkolnym w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Komarówka Podlaska”

Przedszkole Samorządowe ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Przedszkole Samorządowe
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 21-311 Komarówka Podlaska, Waleriana Batki
 • Telefon/fax: tel. 833535037
 • Data zamieszczenia: 2019-07-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedszkole Samorządowe
  Waleriana Batki 20
  21-311 Komarówka Podlaska, woj. lubelskie
  tel. 833535037
  REGON: 000966760

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawę mebli i innego wyposażenia, w tym m.in. laptopów, oprogramowania, zabawek, gier edukacyjnych i sprzętu rehabilitacyjnego dla Przedszkola Samorządowego w Komarówce Podlaskiej w ramach projektu „DOBRY START – zwiększenie udziału dzieci w wieku przedszkolnym w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Komarówka Podlaska”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli i innego wyposażenia, w tym m.in. laptopów, oprogramowania, zabawek, gier edukacyjnych i sprzętu rehabilitacyjnego dla Przedszkola Samorządowego w Komarówce Podlaskiej w ramach projektu „DOBRY START – zwiększenie udziału dzieci w wieku przedszkolnym w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Komarówka Podlaska” Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje w szczególności: a) dostawę fabrycznie nowych, tzn. nieużywanych przed dniem dostarczenia, z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testów poprawnej pracy, pochodzących z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych: • laptopów i oprogramowania (w tym oprogramowania edukacyjnego) oraz innego sprzętu, • pomocy dydaktycznych, • mebli, • gier i zabawek, • sprzętu rehabilitacyjnego oraz pozostałego wyposażenia, wraz z ich transportem, wniesieniem, ustawieniem, zamontowaniem, złożeniem, skręceniem, podłączeniem, konfiguracją i uruchomieniem w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, b) dostarczenie wraz z zamówieniem wymaganej do obsługi instrukcji w języku polskim, c) dostarczenie dokumentacji technicznej, użytkowej związanej z przedmiotem zamówienia, m.in. wszelkich dokumentów niezbędnych do legalnego używania oprogramowania – licencji na systemy operacyjne i pozostałe oprogramowanie (dostarczone licencje powinny mieć charakter zakupu jednorazowego bez konieczności ich odnawiania czy uiszczania innej opłaty utrzymującej ich ważność) d) szkolenie personelu w zakresie obsługi dostarczonego wyposażenia, sprzętu i oprogramowania, e) dostarczenie wraz z zamówieniem wymaganej do obsługi instrukcji w języku polskim oraz dokumentów gwarancyjnych wystawionych przez producenta, a także wszelkich niezbędnych do prawidłowego działania przewodów, kabli, złącz, itd. f) w przypadku mebli posiadających zamki, dostarczenie co najmniej 2 kpl. kluczy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza produktów odnawianych (refurbished), pochodzących ze zwrotów, reklamacji, itp.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39162200-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną