DOSTAWA AMBULANSU DROGOWEGO TYPU C WRAZ Z WYPOSAŻENIEM MEDYCZNYM

Szpital Pucki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Szpital Pucki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Województwo: pomorskie
 • Adres: 84-100 Puck, ul. 1 Maja
 • Telefon/fax: tel. 58 673 09 12 , fax. 58 673 22 81
 • Data zamieszczenia: 2019-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Pucki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  ul. 1 Maja
  84-100 Puck, woj. pomorskie
  tel. 58 673 09 12, fax. 58 673 22 81
  REGON: 30822900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalpuck.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA AMBULANSU DROGOWEGO TYPU C WRAZ Z WYPOSAŻENIEM MEDYCZNYM
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego ambulansu drogowego typu C wraz z wyposażeniem medycznym, którego szczegółowy opis zawiera załącznik nr 2 do SIWZ. 2. Zamawiający wymaga zaoferowania pojazdu fabrycznie nowego bez przebiegu eksploatacyjnego, z datą produkcji pojazdu bazowego – 2019 rok. 3. Oferowany ambulans musi spełniać wymogi określone w normie PN-EN 1789 oraz PN-EN 1865 oraz w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 2022 ze zm.). 4. Oferowany pojazd musi posiadać świadectwo homologacji pojazdu skompletowanego (samochód bazowy wraz z zabudową medyczną) wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1475) oraz musi odpowiadać wymogom ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1990) oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy. 5. Oferowane wyposażenie oraz sprzęt medyczny winien być fabrycznie nowy, dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 175 ze zm.) oraz aktami wykonawczymi do nich. 6. Wykonawca zapewni na oferowany pojazd bazowy serwis gwarancyjny w ASO położonej nie dalej niż w odległości 100 km od siedziby Zamawiającego. 7. Zamawiający wymaga przeprowadzenia w terminie 7 dni od dnia dostarczenia ambulansu przez Wykonawcę szkolenia dla pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji pojazdu. Szkolenie odbędzie się w siedzibie Zamawiającego. Wykonawca poinformuje Zamawiającego faksem lud drogą elektroniczną o terminie przeprowadzenia szkolenia, na 2 dni przez planowanym terminem szkolenia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34114121-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną