DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH - 4 zadania

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-089 Lublin, ul. Biernackiego
 • Telefon/fax: tel. 81 740 86 14 , fax. 81 740 39 34
 • Data zamieszczenia: 2019-09-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego
  ul. Biernackiego 9
  20-089 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 740 86 14, fax. 81 740 39 34
  REGON: 43099240200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.janbozy.lublin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH - 4 zadania
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych, stanowiących 4 odrębne zadania: Zadanie nr 1 – Dostawa mięsa, drobiu i artykułów wędliniarskich, Zadanie nr 2 – Dostawa mleka i artykułów mleczarskich, Zadanie nr 3 – Dostawa pieczywa i artykułów piekarskich, Zadanie nr 4 – Dostawa artykułów ogólnospożywczych, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, obligatoryjne wymagania Zamawiającego odnośnie przedmiotu zamówienia, w stosunku do poszczególnych zadań oraz zakres, zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ i zgodnie z obowiązującymi normami jakościowymi. 3.3. Opis ten należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawców. 3.4. Podane w załączniku ilości asortymentu mają charakter orientacyjny i z tego względu Wykonawcy nie będzie przysługiwało roszczenie o realizację ilości produktów zapotrzebowanych w SIWZ, jeżeli potrzeby Zamawiającego w tym zakresie będą mniejsze. 3.5. Strony dopuszczają możliwość zamian ilościowych poszczególnych pozycji asortymentowych, będących przedmiotem umowy, pod warunkiem, że wartość dostarczonego przedmiotu zamówienia nie może przekroczyć ogólnej wartości zadania. 3.6. Zamawiający nie wymaga aby całość zamówienia była wykonana samodzielnie przez Wykonawcę. Zlecenie części realizacji podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec zamawiającego za wykonanie tej części. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia i zaniedbania jego własnych pracowników. Zamawiający wymaga wykazania w ofercie Wykonawcy części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy. 3.7. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną