Dostawa energii elektrycznej

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 99-300 Kutno, ul. Kościuszki
 • Telefon/fax: tel. 24 355 22 24 , fax. 24 355 22 24
 • Data zamieszczenia: 2019-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
  ul. Kościuszki 26
  99-300 Kutno, woj. łódzkie
  tel. 24 355 22 24, fax. 24 355 22 24
  REGON: 47325599500000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa energii elektrycznej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa energii elektrycznej na rok 2020, w ilości szacunkowej 1 659 300 kWh. Zakres zamówienia obejmuje dostawę energii elektrycznej do kilku obiektów MOSiR znajdujących się w różnej lokalizacji. Szczegółowy wykaz punktów poboru i obowiązujących taryf objętych zamówieniem, dane adresowe oraz szacowane roczne zużycie opisane zostały w SIWZ. Aktualna umowa sprzedaży energii elektrycznej została zawarta na czas określony, a termin jej obowiązywania upływa 31.12.2019 roku.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09310000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną