Dostawa energii elektrycznej do obiektów Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w Kamiennej Górze.

Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o.
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 58-400 Kamienna Góra, ul. Korczaka
 • Telefon/fax: tel. 075 64 59 600 , fax. 075 64 59 601
 • Data zamieszczenia: 2019-06-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o.
  ul. Korczaka 1
  58-400 Kamienna Góra, woj. dolnośląskie
  tel. 075 64 59 600, fax. 075 64 59 601
  REGON: 23113920700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://dcr.org.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot leczniczy.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa energii elektrycznej do obiektów Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w Kamiennej Górze.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie sprzedawcy energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne (t.j. Dz.U.2018 r., poz. 755) dla punktów poboru zlokalizowanych w obiektach Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w Kamiennej Górze przy ul. J. Korczaka 1. 2. Przedmiot zamówienia nie obejmuje dystrybucji energii elektrycznej. 3. Szacunkowa ilość dostarczanej energii w okresie dostawy (12 miesięcy) wynosi 618 237 kWh, w tym: energia rozliczana w szczycie przedpołudniowym - 164 432 kWh, energia rozliczana w szczycie popołudniowym - 79 963 kWh, energia rozliczana w pozostałych godzinach - 373 842 kWh (strefy czasowe - zgodne z taryfą obecnego dostawcy energii dla odbiorcy z gr. taryfowej B23). 4. Zestawienie punktów poboru energii elektrycznej: 4.1. Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. – Zasilanie Pawilonu – Przyłącze 1, Kod PPE: PROD_114000023514; numer licznika: 371584, warunki umowy z OSD: grupa taryfowa: B23, moc umowna 220 kW (jednakowa dla wszystkich miesięcy; tg φ nie większy niż 0,4). Szacowana wielkość zużycia (w okresie 12 m-cy) - 275 018 kWh. Szacowane zużycie energii w strefach czasowych: • Szczyt przedpołudniowy - 77 135 kWh, • Szczyt popołudniowy - 34 854 kWh, • Pozostałe godziny - 163 029 kWh. 4.2. Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. – Zasilanie Pawilonu – Przyłącze 2, Kod PPE: PROD_114000023624; numer licznika: 371575, warunki umowy z OSD: grupa taryfowa: B23, moc umowna 220 kW (jednakowa dla wszystkich miesięcy; tg φ nie większy niż 0,4). Szacowana wielkość zużycia (w okresie 12 m-cy) - 32 688 kWh. Szacowane zużycie energii w strefach czasowych: • Szczyt przedpołudniowy - 6 799 kWh, • Szczyt popołudniowy - 4 510 kWh, • Pozostałe godziny - 21 379 kWh. 4.3. Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. – Zasilanie Pawilonu – Przyłącze 3, Kod PPE: PROD_114000023754; numer licznika: 359872, warunki umowy z OSD: grupa taryfowa: B23, moc umowna 120 kW (jednakowa dla wszystkich miesięcy; tg φ nie większy niż 0,4). Szacowana wielkość zużycia (w okresie 12 m-cy) - 310 531 kWh. Szacowane zużycie energii w strefach czasowych: • Szczyt przedpołudniowy - 80 498 kWh, • Szczyt popołudniowy - 40 599 kWh, • Pozostałe godziny - 189 434 kWh.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09310000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną