Dostawa fabrycznie nowego spektrofotometru UV-VIS-NIR wraz z oprogramowaniem sterującym oraz wyposażeniem dodatkowym dla Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie

Instytut Chemii Organicznej PAN ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Instytut Chemii Organicznej PAN
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 01-224 Warszawa, ul. Kasprzaka
 • Telefon/fax: tel. 22 343 20 00 , fax. 226 326 681
 • Data zamieszczenia: 2020-10-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Chemii Organicznej PAN
  ul. Kasprzaka
  01-224 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 343 20 00, fax. 226 326 681
  REGON: 32584838000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.icho.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: PAŃSTWOWA PLACÓWKA NAUKOWA

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa fabrycznie nowego spektrofotometru UV-VIS-NIR wraz z oprogramowaniem sterującym oraz wyposażeniem dodatkowym dla Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego spektrofotometru UV VIS-NIR wraz z oprogramowaniem sterującym oraz wyposażeniem dodatkowym dla Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie, jego instalacja i uruchomienie w siedzibie Zamawiającego oraz przeszkolenie użytkowników w zakresie obsługi i eksploatacji urządzenia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38433000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną