Dostawa i montaż prefabrykowanych garaży na działce nr 1193 obręb 0011 usytuowanej w Sosnowcu w rejonie ulic Ordonówny i Kiepury dla MZBM-TBS Sp. z o. o. w Sosnowcu

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 41-200 Sosnowiec, ul. Korczaka
 • Telefon/fax: tel. 323 642 045 , fax. 323 642 055
 • Data zamieszczenia: 2019-09-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu
  ul. Korczaka 7
  41-200 Sosnowiec, woj. śląskie
  tel. 323 642 045, fax. 323 642 055
  REGON: 27366544600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzbm.sosnowiec.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i montaż prefabrykowanych garaży na działce nr 1193 obręb 0011 usytuowanej w Sosnowcu w rejonie ulic Ordonówny i Kiepury dla MZBM-TBS Sp. z o. o. w Sosnowcu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż całkowicie wykończonych i wyposażonych garaży prefabrykowanych na działce nr 1193, zlokalizowanej w Sosnowcu w rejonie ulic Kiepury i Ordonówny wraz z : 1) bramą uchylną, 2) tynkiem zewnętrznym mineralnym kolor biały – struktura dowolna, 3) malowaniem wewnętrznym farbą emulsyjną, 4) wewnętrzną instalacją elektryczną podtynkową, 5) pokryciem dachu papą termozgrzewalną wraz z obróbkami blacharskimi, 6) betonową posadzkę z progiem najazdowym, 7) odprowadzeniem wody z garażu za pomocą rury spustowej z tyłu przez podłogę, 8) otwory wentylacyjne, 9) transportem wraz z montażem, 10) nadzorem nad wykonywanymi pracami przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia, 11) opracowaniem dokumentacji powykonawczej, w tym inwentaryzacji geodezyjnej. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w dokumentacji projektowej (zawierającej specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, projekty budowlane oraz przedmiary robót), która stanowi Załącznik nr 10 do SIWZ. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy PZP Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych za pomocą norm europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3 ustawy. Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów spełniających wymagania norm, posiadających odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne oraz założone w projekcie parametry techniczne.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną