Dostawa i montaż wyposażenia 6 oddziałowego przedszkola w Małej Nieszawce – w zakresie wyposażenia kuchni

Gmina Wielka Nieszawka ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 87-165 Wielka Nieszawka, Toruńska
 • Telefon/fax: tel. 56 6781212, 6781093 , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2019-09-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wielka Nieszawka
  Toruńska 12
  87-165 Wielka Nieszawka, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 56 6781212, 6781093, fax. -
  REGON: 87111875000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wielkanieszawka.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i montaż wyposażenia 6 oddziałowego przedszkola w Małej Nieszawce – w zakresie wyposażenia kuchni
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) dostawę i montaż wyposażenia kuchni, w miejsce wskazane przez zamawiającego, 2) dostarczone elementy wyposażenia muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad, posiadać atesty, certyfikaty i świadectwa dopuszczające do stosowania w obiektach żywienia zbiorowego, 3) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 8 do SIWZ: Wyposażenie_kuchni. Parametry wyposażenia mogą się różnić od wskazanych wielkości +/- 5%. Wszystkie elementy muszą być wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej, z wyjątkiem elementów wykonanych z innych materiałów, opisanych przez zamawiającego w ww. załączniku. 4) wykonawca po dostarczeniu sprzętu oraz po zakończeniu montażu zobowiązany jest uporządkować miejsce dostawy i montażu, zagospodarować powstałe odpady oraz naprawić wszystkie zniszczenia i usunąć zabrudzenia powstałe podczas dostawy i montażu na swój koszt. 5) wykonawca dostarczy zamawiającemu w dniu dostawy karty gwarancyjne, wszelkie niezbędne atesty i certyfikaty dostarczonego sprzętu w formie papierowej w dwóch egzemplarzach. 2. Wykonawca wg własnego wyboru, na własną odpowiedzialność i ryzyko, może obejrzeć miejsce dostaw i robót w celu zgromadzenia wszelkich informacji, które mogą być potrzebne do prawidłowego przygotowania oferty. 3. Zamawiający informuje, iż ewentualny przypadek opisania przedmiotu zamówienia przez: wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, za każdym razem oznacza sytuację przykładową i możliwe jest wówczas zastosowanie materiałów i rozwiązań równoważnych. 4. Przez równoważność rozumie się osiągniecie tego samego celu, zbliżoną jakość, spełnienie przez parametry wszystkich wskazanych warunków. Oznacza to, że materiały lub rozwiązania techniczne opisane przez Zamawiającego nie muszą mieć cech identyczności, nie muszą one być takie same, lecz zbliżone. 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania procedury odwróconej na podstawie art. 24aa ust 1 ustawy Pzp. 6. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 Pzp oraz postawienia zastrzeżeń, o których mowa w art. 36 a ust. 2 ustawy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39221000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną