Dostawa i montaż wyposażenia do pomieszczeń budynku biurowego Nadleśnictwa Płońsk

Nadleśnictwo Płońsk ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Nadleśnictwo Płońsk
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 09-100 Płońsk, ul. Leśników
 • Telefon/fax: tel. 023 6624515, 602749868 , fax. 236 621 241
 • Data zamieszczenia: 2020-10-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Płońsk
  ul. Leśników 2
  09-100 Płońsk, woj. mazowieckie
  tel. 023 6624515, 602749868, fax. 236 621 241
  REGON: 13001441228001
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://plonsk.warszawa.lasy.gov.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i montaż wyposażenia do pomieszczeń budynku biurowego Nadleśnictwa Płońsk
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia do pomieszczeń budynku biurowego Nadleśnictwa Płońsk. Nazwa i kod przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień: 1) meble biurowe 39130000-2 2) krzesła 39112000-0 3) różne siedziska i krzesła 39113000-7 4) meble i wyposażenie kuchni 39.14.10.00-2 5) regały jezdne 39131100-0 2. Zamówienie musi zostać zrealizowane w dwóch etapach: 1) Etap 1: Dostawa elementów wyposażenia objętych przedmiotem zamówienia o wartości od 123 000,00 - do 124 000,00 złotych netto. Zakres prac wymaganych do wykonania w etapie 1 zostanie przekazany wykonawcy przed podpisaniem umowy. Termin zakończenia Etapu 1 - do 30.12.2020r. 2) Etap 2: Dostawa wszystkich pozostałych elementów wyposażenia objętych przedmiotem zamówienia. Termin zakończenia Etapu 2 - do 29.01.2021r. 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert obejmujących wyposażenie o parametrach i funkcjach technicznych nie gorszych niż wymienione w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. Podane w Specyfikacji Technicznej parametry i funkcje techniczne należy traktować jako wymagania minimalne.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39130000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną