Dostawa i montaż wyposażenia szatni dla siłowni w Gminnym Centrum Rekreacji i Sportu w Białce Tatrzańskiej – ETAP IV

Wójt Gminy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wójt Gminy
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 34-530 Bukowina Tatrzańska, ul. Długa
 • Telefon/fax: tel. 018 20-77-202 w. 42
 • Data zamieszczenia: 2019-06-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wójt Gminy
  ul. Długa 144
  34-530 Bukowina Tatrzańska, woj. małopolskie
  tel. 018 20-77-202 w. 42
  REGON: 53503700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://ugbukowinatatrzanska.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i montaż wyposażenia szatni dla siłowni w Gminnym Centrum Rekreacji i Sportu w Białce Tatrzańskiej – ETAP IV
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa i montaż wyposażenia szatni dla siłowni w Gminnym Centrum Rekreacji i Sportu w Białce Tatrzańskiej – ETAP IV”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja postępowania o zamówienie publiczne znak: IZW.271.1.15.2019 w szczególności: 1. Załącznik nr 1 do SIWZ, tj. Opis przedmiotu zamówienia. 2. Załącznik nr 2 do SIWZ, tj. Formularz ofertowy. 3. Załącznik nr 4 do SIWZ, tj. Projekt umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39173000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną