Dostawa i montaż mebli oraz foteli biurowych dla Uniwersyteckiego Inkubatora Przedsiębiorczości

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 53-345 Wrocław, ul. Komandorska
 • Telefon/fax: tel. 71 36 80 493
 • Data zamieszczenia: 2019-07-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  ul. Komandorska 118/120
  53-345 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 36 80 493
  REGON: 15310000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.ue.wroc.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia Wyższa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i montaż mebli oraz foteli biurowych dla Uniwersyteckiego Inkubatora Przedsiębiorczości
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż mebli oraz foteli biurowych dla jednostki Zamawiającego – Uniwersyteckiego Inkubatora Przedsiębiorczości, wraz z ich wniesieniem i ustawieniem w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego, zgodnie z: Opisem przedmiotu zamówienia zawartym w zał. nr 3 do SIWZ, Wizualizacją pomieszczeń stanowiącą zał. nr 4 do SIWZ oraz Wzorem umowy stanowiącym zał. nr 7 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39100000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną