„Dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia komputerowego i wyposażenia kuchni do budynku CRSiZ ZAZ „Słoneczne Wzgórze” w Tarnowie, przy ul. Sanguszków 28A”

Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej - Zakład Aktywności Zawodowej ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej - Zakład Aktywności Zawodowej
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 33-100 Tarnów, Mickiewicza
 • Telefon/fax: tel. 146393034, 146393034
 • Data zamieszczenia: 2019-06-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej - Zakład Aktywności Zawodowej
  Mickiewicza 2
  33-100 Tarnów, woj. małopolskie
  tel. 146393034, 146393034
  REGON: 36719081000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zakład budżetowy.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia komputerowego i wyposażenia kuchni do budynku CRSiZ ZAZ „Słoneczne Wzgórze” w Tarnowie, przy ul. Sanguszków 28A”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części: Część I – Dostawa i montaż mebli do budynku CRSIZ ZAZ „Słoneczne Wzgórze” CPV: 39113100-8 Szczegółowy opis Przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do Części I do SIWZ Część II - Dostawa i montaż mebli BHP w budynku CRSIZ ZAZ „Słoneczne Wzgórze” CPV: 39100000-3 Szczegółowy opis Przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do Części II do SIWZ Część III: Dostawa i montaż wyposażenia elektronicznego w budynku CRSIZ ZAZ „Słoneczne Wzgórze” CPV: 39700000-9 Szczegółowy opis Przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do Części III do SIWZ Część IV: Dostawa i montaż wyposażenia do kuchni w budynku CRSIZ ZAZ „Słoneczne Wzgórze” CPV: 39312000-2 Szczegółowy opis Przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do Części IV do SIWZ 1. W przypadku, gdy w materiałach przetargowych pojawią się nazwy materiałów lub towarów ze wskazaniem producenta, znaków towarowych, patentów, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu charakteryzującego produkty lub usługi, albo normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, oznacza to, że Wykonawca ma prawo zastosować inny materiał, produkt lub towar równoważny, tj. posiadający nie gorsze parametry techniczne, jakościowe i użytkowe. Wszelkie nazwy własne podane w opisie przedmiotu zamówienia należy traktować jako przykładowe. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na poszczególne części zamówienia. Liczba części: 4. Każdy Wykonawca może złożyć oferty w odniesieniu do wszystkich części zamówienia. Zamawiający nie ustanawia w trybie art. 36aa ust. 3 ustawy Pzp ograniczeń w możliwości udzielenia określonej liczby części zamówienia jednemu Wykonawcy. 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. 5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej oraz ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 6. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 7. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia, o którym mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp. 8. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 9. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu (za wyjątkiem zaistnienia sytuacji, o której mowa w art. 93 ust. 4 ustawy Pzp). Wykonawca ponosi wszelkie koszty udziału w postępowaniu, w tym koszty przygotowania oferty. 10. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej. 11. Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium. 12. Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 13. W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający będzie stosował tzw. „procedurę odwróconą”, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp. Tym samym Zamawiający najpierw dokona oceny złożonych ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 ustawy Pzp) oraz kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający zatem – wyłącznie w doniesieniu do Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej) – dokonuje przedmiotowej oceny spełniania przez niego warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, tj. bada oświadczenie wstępne, złożone przez tego Wykonawcę wraz z ofertą, a następnie żąda od niego przedłożenia – w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp - dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 17. Podwykonawstwo 17.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. 17.2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 17.3. Wykonawca wskaże w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom oraz poda firmy Podwykonawców (jeżeli są znane).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39113100-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną