Dostawa materiałów biurowych, papierniczych i plastycznych

Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 50-403 Wrocław, ul. Dobrzyńska
 • Telefon/fax: tel. 717 747 790 , fax. 717 747 790
 • Data zamieszczenia: 2019-08-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej
  ul. Dobrzyńska
  50-403 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 717 747 790, fax. 717 747 790
  REGON: 93026615200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dobrzynska.wroc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny Zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów biurowych, papierniczych i plastycznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych, papierniczych i plastycznych dla Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej.2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części. Ofertę można złożyć na całość zamówienia lub na poszczególne pakiety: •Pakiet nr 1: Artykuły papiernicze i biurowe - opisane w załączniku nr 2.1 do s.i.w.z.; •Pakiet nr 2: Płyty CD i akcesoria do nich - opisane w załączniku nr 2.2 do s.i.w.z.; •Pakiet nr 3: Papier do kserokopiarek i drukarek - opisane w załączniku nr 2.3 do s.i.w.z.; •Pakiet nr 4: Materiały plastyczne opisane w załączniku nr 2.4 do s.i.w.z.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa formularz asortymentowo – cenowy stanowiący załącznik od nr 2.1-2.4 do s.i.w.z., a warunki i zasady realizacji zamówienia określone są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do s.i.w.z.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30190000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną