Dostawa mebli wraz z montażem, w ramach wyposażenia Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzegu Dolnym

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Brzegu Dolnym ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Brzegu Dolnym
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 56-120 Brzeg Dolny, ul. Zwycięstwa
 • Telefon/fax: tel. 713 195 509
 • Data zamieszczenia: 2019-05-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Brzegu Dolnym
  ul. Zwycięstwa 3
  56-120 Brzeg Dolny, woj. dolnośląskie
  tel. 713 195 509
  REGON: 93265475700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.biblioteka.brzegdolny.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samorządowa Instytucja Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa mebli wraz z montażem, w ramach wyposażenia Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzegu Dolnym
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli zgodnie z projektem aranżacji wnętrz autorstwa SZANOWANY DOM SP. z o.o. ul. Ogrodowa 5a, 55-093 Kiełczów, w tym specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, Branża: Wyposażenie Meblowe i Pozostałe Ruchome oraz projektem umowy stanowiącymi załączniki do SIWZ. 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje m.in.: 1) Wykonanie mebli biurowych: biurka, szafy, regały, stoły, stoliki 2) Wykonanie zabudów meblowych: regałów, szaf, 3) Meble metalowe: systemowe regały biblioteczne, szafki szatniane, gospodarcze 4) Dostawę krzeseł, foteli, puf oraz innych siedzisk 3. Cały oferowany asortyment ma być kompletny, fabrycznie nowy (rok produkcji 2019 lub 2018), nieuszkodzony, nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw. Meble po ich dostawie i montażu przez Wykonawcę powinny być kompletne w całości, gotowe do użytku zgodnie z ich przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych. 4. Szczegółowy zakres ujęty jest w dokumentacji wskazanej w ust. 1. Przedmiot zamówienia nie obejmuje dostawy wyposażenia pozostałego (lodówka, czajnik itd.), wyposażenia toalet oraz identyfikacji zewnętrznej i wewnętrznej. Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia wskazano produkty z podaniem nazwy, symbolu i producenta, produkty te stanowią przykłady, jakie mogą być użyte przez wykonawców w ramach robót. Znaki firmowe producentów oraz nazwy i symbole poszczególnych produktów zostały podane jedynie w celu jak najdokładniejszego określenia ich charakterystyki. Oznacza to, że wykonawca nie jest zobowiązany do zastosowania tych konkretnych, podanych w dokumentacji projektowej produktów i może stosować inne, jednakże wyłącznie pod warunkiem ich zgodności z produktami podanymi w dokumentacji pod względem: - gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj oraz liczba elementów składowych), - charakteru użytkowego (tożsamość funkcji), - charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiału), - parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcja), - wyglądu (struktura, barwa, kształt), - parametrów bezpieczeństwa użytkowania. Jeżeli zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały – wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania. Dopuszcza się stosowanie zamienników o parametrach nie gorszych niż proponowane. Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawcę muszą posiadać niezbędne, wymagane przez prawo deklaracje zgodności i jakości z europejskimi normami dotyczącymi określonej grupy produktów. Wszelkie zmiany w trakcie realizacji wymagają akceptacji Projektanta. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego i wyspecyfikować w ofercie równoważne rozwiązania. 5. Zamawiający ustanowił nadzór autorski nad opracowanym projektem aranżacji wnętrz, z którym Wykonawca zobowiązany będzie do uzgadniania ewentualnych wątpliwości w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. 6. Na przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi. Minimalny okres gwarancji ustala się na 36 miesięcy. Okres rękojmi biegnie równolegle z okresem gwarancji. Okres gwarancji (rękojmi) będzie punktowany zgodnie z opisem kryteriów oceny ofert zawartym w rozdziale 16 SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39000000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną