Dostawa nici chirurgicznych dla SP ZOZ w Głubczycach

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 48-100 Głubczyce, ul. M. Skłodowskiej-Curie
 • Telefon/fax: tel. 774 801 170 , fax. 774 801 171
 • Data zamieszczenia: 2019-09-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach
  ul. M. Skłodowskiej-Curie 26
  48-100 Głubczyce, woj. opolskie
  tel. 774 801 170, fax. 774 801 171
  REGON: 31157900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zozglubczyce.biuletyn.info.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa nici chirurgicznych dla SP ZOZ w Głubczycach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią formularze cenowe - załączniki nr 2.1 – 2.5 do SIWZ zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: www.zozglubczyce.biuletyn.info.pl stanowiące integralną część SIWZ. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części zamówienia. Zamówienie zostało podzielone na następujące części zamówienia: część nr 1 – Dostawa nici chirurgicznych: Plecionka, syntetyczna, wchłanialna zbudowana z kopolimeru: 90% glikolidu i 10% L- laktydu powlekanego: 50% kopolimer glikolidu i L-laktydu Poli (glikolid i L- laktyd 35/65) i 50% stearynian wapnia o czasie podtrzymywania tkankowego 50-40% - 21 dni po zaimplantowaniu, 25 % - 28 dni po zaimplantowaniu i czasie wchłaniania 56-70 dni – wg załącznika nr 2.1 do SIWZ; część nr 2 – Dostawa nici chirurgicznych syntetycznych, wchłanianych, plecionych, z poliglaktyny 910, powlekanych, o czasie podtrzymywania tkankowego 50% po 5 dniach, 0% po 10-14 dniach i czasie wchłaniania ok. 42 dni – niebarwiona – wg załącznika nr 2.2 do SIWZ; część nr 3 – Dostawa nici wchłanialnych monofilament – wg załącznika nr 2.3 do SIWZ; część nr 4 – Dostawa nici chirurgicznych niewchłanianych, syntetycznych – wg załącznika nr 2.4 do SIWZ; część nr 5 – Dostawa pozostałych nici wchłanianych – wg załącznika nr 2.5 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141121-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną