Dostawa oleju napędowego (KOD CPV - 09134220-5) w ilości 32 000 litrów do siedziby KM PSP w Gliwicach oraz podległych Jednostek Ratowniczo - Gaśniczych PSP w Gliwicach - Łabędach, Knurowie i Pyskowicach

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 44-100 Gliwice, ul. Wrocławska
 • Telefon/fax: tel. 032 2311885 wew. 240 , fax. 322 317 623
 • Data zamieszczenia: 2019-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach
  ul. Wrocławska 1
  44-100 Gliwice, woj. śląskie
  tel. 032 2311885 wew. 240, fax. 322 317 623
  REGON: 27307301300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kmpsp.gliwice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oleju napędowego (KOD CPV - 09134220-5) w ilości 32 000 litrów do siedziby KM PSP w Gliwicach oraz podległych Jednostek Ratowniczo - Gaśniczych PSP w Gliwicach - Łabędach, Knurowie i Pyskowicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa oleju napędowego (KOD CPV - 09134220-5) w ilości 32 000 litrów do siedziby KM PSP w Gliwicach oraz podległych Jednostek Ratowniczo - Gaśniczych PSP w Gliwicach - Łabędach, Knurowie i Pyskowicach”. Ilości ON dostarczone do poszczególnych jednostek przedstawiamy następują-co: a) KM PSP Gliwice, ul. Wrocławska 1 - 10 000 l, b) JRG PSP Gliwice - Łabędy, ul. Mechaników 3 - 5 000 l, c) JRG PSP Knurów, ul. 1 - go Maja 2a ( 7250 kon. + 4750 ) - 12 000 l, d) JRG PSP Pyskowice, ul. Szpitalna 4 - 5 000 l. 2. Dostawa, o której mowa w p - cie 1 będzie realizowana na pisemne ( faksem ) lub telefoniczne zgłoszenie Zamawiającego w dniu roboczym (od poniedziałku do piątku) w terminie do 5 dni od podpisania Umowy do Za mawiającego na wskazany adres Komendy Miejskiej PSP i podległych JRG w określonych powyżej ilościach, na koszt i ryzyko Wykonawcy. 3. Realizacja przedmiotu zamówienia powinna nastąpić jednorazowo (w ciągu jednego dnia roboczego). Opis wymagań technicznych ogólnych stawianych dla dostawy 32 000 L oleju napędowego objętego przedmiotem zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia musi odpowiadać ustalonym standardom normy PN-EN 590 - olej napędowy ( zimowy bądź przejściowy ) do silników z zapłonem samoczynnym (paliwo Diesel ). 2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu najpóźniej w dniu dostawy stosowne świadectwa co do jakości przedmiotu zamówienia i kartę charakterystyki pro-duktu 3. Zamawiający wymaga, aby urządzenia do pomiaru przeładowywanego paliwa posiadały stosowne certyfikaty, atesty lub inne ważne dokumenty potwierdzające prawidłową ilość przetłoczonego paliwa z cysterny dostawcy do zbiornika odbiorcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09134220-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną