Dostawa osobistego detektora skażeń chemicznych dla Straży Granicznej wykonującej zadania na przejściu granicznym w Porcie Lotniczym w Bydgoszczy

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, Biuro Finansowo-Inwestycyjne ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, Biuro Finansowo-Inwestycyjne
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-950 Bydgoszcz, Jagiellońska
 • Telefon/fax: tel. 52 34 97 290, , fax. 52 34 97 292
 • Data zamieszczenia: 2019-08-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, Biuro Finansowo-Inwestycyjne
  Jagiellońska 3
  85-950 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 34 97 290, , fax. 52 34 97 292
  REGON: 00051423600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bydgoszcz.uw.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa osobistego detektora skażeń chemicznych dla Straży Granicznej wykonującej zadania na przejściu granicznym w Porcie Lotniczym w Bydgoszczy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego oryginalnego osobistego detektora skażeń chemicznych na potrzeby Lotniczego Przejścia Granicznego w Bydgoszczy, z przeznaczeniem do zdalnego przeprowadzania pomiarów/inspekcji (przy zastosowaniu technologii spektrometrii ruchliwości jonów) obecności oparów bojowych środków trujących lub toksycznych substancji przemysłowych (BŚT – bojowych środków trujących oraz TŚP –toksycznych środków przemysłowych) oraz wyznaczenie stref ich występowania. W ramach wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca musi dostarczyć, rozładować i uruchomić przedmiot zamówienia w Porcie Lotniczym w Bydgoszczy i przeszkolić funkcjonariuszy Straży Granicznej z zakresu obsługi sprzętu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38545000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną