Dostawa paliwa lotniczego WA UL 91 (bez akcyzy) w ilości 80.000 litrów wraz z najmem zbiornika do przechowywania paliwa dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie - II edycja

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 22-100 Chełm, ul. Pocztowa
 • Telefon/fax: tel. 82 5640456, 5640359 , fax. 825 640 456
 • Data zamieszczenia: 2019-05-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
  ul. Pocztowa 54
  22-100 Chełm, woj. lubelskie
  tel. 82 5640456, 5640359, fax. 825 640 456
  REGON: 11060701000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pwsz.chelm.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa paliwa lotniczego WA UL 91 (bez akcyzy) w ilości 80.000 litrów wraz z najmem zbiornika do przechowywania paliwa dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie - II edycja
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliwa lotniczego WA UL 91 (bez akcyzy) w ilości 80.000 litrów wraz z najmem zbiornika do przechowywania paliwa na terenie lotniska szkoleniowego Ośrodka Kształcenia Lotniczego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie w miejscowości Depułtycze Królewskie (odległość od granic miasta ok. 5 km). We wzorze formularza cenowego (załącznik nr 3 do SIWZ), dla celów porównania ofert została określona przez Zamawiającego cena arbitralna za 1 litr paliwa, która pochodzi z cennika Warter Fuels S.A. w Płocku z dnia 13.05.2019 r. Cena ta może ulec zmianie w czasie trwania umowy zgodnie z cennikiem obowiązującym u producenta paliwa. Marża Wykonawcy podana w formularzu ofertowym będzie stała w trakcie obowiązywania umowy. Do oferty należy doliczyć koszt transportu paliwa do stacji paliw Zamawiającego w miejscowości Depułtycze Królewskie oraz koszt najmu udostępnionego zbiornika do przechowywania paliwa. Zamawiający przewiduje siedem dostaw paliwa. Wymagany termin realizacji poszczególnych partii dostaw Zamawiający określa na maksymalnie 7 dni od złożenia pisemnego (faks/e-mail) zapotrzebowania przez Zamawiającego. Zamawiający wymaga, aby paliwo lotnicze dostarczane było samochodami – cysternami wyposażonymi w pompy przetaczające paliwo oraz przewód instalacji odpowietrzającej z końcówką fi 100 mm do połączenia się z instalacją odpowietrzającą zbiornika. Zamawiający oświadcza, że dokonywane u Wykonawcy zakupy paliwa lotniczego WA UL 91 będą w całości wykorzystywane na cele prowadzenia statutowej działalności w zakresie szkoleń lotniczych studentów i kursantów oraz szkoleń i treningów kadry instruktorskiej. Dokonywane przez Zamawiającego zakupy paliwa lotniczego WA UL 91 są zwolnione z podatku akcyzowego, zgodnie ze stosownymi przepisami Ustawy o Podatku Akcyzowym z dnia 06 grudnia 2008 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1114 z p. zm.) - w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego art. 32 ust. 1 pkt 1. Stosowne potwierdzenie zgłoszenia rejestracyjnego podatnika podatku akcyzowego AKC-PR Zamawiającego w tej sprawie stanowi zał. nr 1 do Umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09131100-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną