Dostawa pomocy dydaktycznych: materiałów instalacyjnych i budowlanych w ramach projektu pn. "Omnibus Budowlany".

Zespół Szkół Budowlanych ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zespół Szkół Budowlanych
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 33-100 Tarnów, ul. Legionów
 • Telefon/fax: tel. 14 621 81 00 , fax. 14 621 81 00
 • Data zamieszczenia: 2019-09-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Budowlanych
  ul. Legionów 15
  33-100 Tarnów, woj. małopolskie
  tel. 14 621 81 00, fax. 14 621 81 00
  REGON: 19050300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zsb.tarnow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa pomocy dydaktycznych: materiałów instalacyjnych i budowlanych w ramach projektu pn. "Omnibus Budowlany".
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3. Przedmiot zamówienia (dostawa pomocy dydaktycznych) jest podzielony na 2 następujące części: 1) część I: Dostawa materiałów instalacyjnych (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. 1a do SIWZ), 2) część III: Dostawa materiałów budowlanych (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. 1c do SIWZ), UWAGA: Niezachowanie kolejności w numeracji części jest przez Zamawiającego zamienione. Podane przez Zamawiającego w SIWZ i jego załącznikach (nr 1a, 1c do SIWZ), ewentualne nazwy (znaki towarowe) produktów lub nazwy producentów, mają charakter przykładowy i nie należy ich traktować jako narzuconych, bądź sugerowanych przez Zamawiającego. Ich wskazanie w SIWZ ma wyłącznie na celu określenie oczekiwanego przez Zamawiającego standardu, natomiast Zamawiający dopuszcza składanie ofert obejmujących produkty równoważne. Zamawiający za produkt równoważny będzie uznawał produkt o parametrach technicznych, jakościowych i funkcjonalnych nie gorszych niż wskazane w SWIZ i jego załącznikach (dotyczy załączników nr 1a, 1c do SIWZ), lecz oznaczony innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Jeżeli w opisach poszczególnych części zamówienia I, III (dotyczy załączników nr 1a, 1c do SIWZ), użyte zostały znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło produktu lub szczególny proces, który go charakteryzuje, Zamawiający dopuszcza składanie ofert z rozwiązaniami równoważnymi, o ile zapewnią one zgodność parametrów technicznych, jakościowych i funkcjonalnych dostarczanego przedmiotu zamówienia z parametrami opisanymi w ww. załącznikach do SIWZ. Wykonawca, który w ofercie powołuje się na rozwiązania równoważne z opisanymi przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w załącznikach nr 1a, 1c do SIWZ. W szczególności Wykonawca, zobowiązany będzie do przedłożenia kart katalogowych, atestów, certyfikatów, kart charakterystyki, świadectw aprobaty technicznej, itp., na oferowane produkty równoważne. Wykonawca zobowiązany jest do podania w Formularzu Cenowym (załącznik nr 2a, 2c do SIWZ), informacji jednoznacznie identyfikującej oferowany produkt: nazwy handlowej producenta oraz oznaczenia (nazwa, numer, symbol, typ, itp.) Nazwa oferowanego towaru jest dla Zamawiającego istotnym elementem treści oferty ze względu na konieczność ustalenia zgodności z wymaganiami określonymi w załącznikach nr 1a, 1c do SIWZ, tj. dla porównania oferowanych przez Wykonawcę produktów z parametrami wymaganymi przez Zamawiającego. 1) materiały instalacyjne i budowlane, zwane dalej „materiałami”, muszą być fabrycznie nowe, I- ego gatunku, nieużywane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz odpowiadać parametrom technicznym, użytkowym oraz jakościowym określonym w odpowiednich załącznikach nr 1a, 1c do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części I , III. 2) Z zastrzeżeniem pkt 3. materiały, których jakość lub przydatność ulega z czasem pogorszeniu muszą posiadać w dniu ich dostarczenia Zamawiającemu termin przydatności do użycia nie krótszy niż 8 miesięcy, z wyjątkiem materiałów, dla których ich producent określił termin przydatności do użycia krótszy niż 8 miesięcy. W tym ostatnim przypadku Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia materiałów o terminie przydatności do użycia w dniu dostawy nie krótszym niż 75 % czasu określonego przez producenta. Materiały te Wykonawca wskazuje w Formularzu Cenowym (w załącznikach nr 2a, 2c do SIWZ) poprzez podanie terminów ich przydatności do użycia. 3) Uwaga: Poniżej wykaz materiałów, których nie dotyczy okres przydatności do użycia lecz gwarancja wynosząca nie mniej niż 24 miesiące (o ile nie wskazano innego okresu gwarancji w opisie asortymentu) liczone od dnia odbioru tych materiałów przez Zamawiającego (dnia podpisania protokołu odbioru – bez uwag): a) w zał. nr 1a do SIWZ - Materiały instalacyjne: poz. 42,43,91,92 – min.2 lata gwarancji b) w zał. nr 1c do SIWZ - Materiały budowlane: poz.82,83,85, 86,87,88,89,90,91,132,156,159,160,161,162,163,175,200 – min. 2 lata gwarancji, c) w zał. nr 1c do SIWZ - Materiały budowlane: poz.66,67,68,69,70,71 – min.5 lat gwarancji. 4) Materiały muszą posiadać ważne wymagane prawem dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i stosowania w budownictwie, w tym ważne certyfikaty na znak bezpieczeństwa (CE), karty charakterystyki, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, deklarację właściwości użytkowych, atesty, itp. 5) Materiały nie mogą znajdować się w Krajowym Wykazie Zakwestionowanych Materiałów Budowlanych prowadzonym przez Krajową Izbę Budownictwa. 6) Terminy i sposób dostawy: a) w odniesieniu do materiałów, których termin przydatności do użycia w dniu ich dostarczenia Zamawiającemu jest krótszy niż 8 miesięcy: - dostawy odbywać się będą sukcesywnie, każdorazowa na zamówienie Zamawiającego złożone na adres e-mail Wykonawcy. W zamówieniu Zamawiający określi rodzaj i ilość materiałów zamawianych w ramach danej partii. - za datę złożenia zamówienia przez Zamawiającego uważa się dzień jego wysłania na adres e-mail Wykonawcy. - Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo zwrotnie potwierdzić odebranie zamówienia na adres e-mail Zamawiającego. - dostawy każdej partii materiałów następować będą w terminie zadeklarowanym przez Wykonawcę w ofercie (Formularz Ofertowy– załącznik nr 2 do SIWZ), nie dłuższym jednak niż 16 dni od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego. Maksymalny termin wykonania całego przedmiotu zamówienia w zakresie dostawy tych materiałów jest nie dłuższy niż 10 miesięcy od dnia podpisania umowy. b) w odniesieniu do materiałów, których termin przydatności do użycia w dniu ich dostarczenia Zamawiającemu jest nie krótszy niż 8 miesięcy: - dostawa odbędzie się jednorazowo, w terminie zadeklarowanym przez Wykonawcę w ofercie (Formularz Ofertowy– załącznik nr 2 do SIWZ), nie dłuższym jednak niż 16 dni od dnia podpisania umowy. UWAGA: Termin dostawy materiałów stanowi jedno z kryterium oceny ofert w części I , III zamówienia. 7) materiały muszą być transportowane zgodnie z wymaganiami producenta i dostarczane w zapakowanych oryginalnych opakowaniach producenta nienoszących znamion otwierania z widocznym na zewnętrznej powierzchni opisem zawartości, a w szczególności: numerem katalogowym produktu, nazwą i typem produktu, nazwą producenta, datą produkcji (miesiąc, rok), terminem przydatności do użytku. 8) Wykonawca wraz z dostarczanymi materiałami przedłoży Zamawiającemu ważne dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i stosowania w budownictwie, w tym ważne certyfikaty na znak bezpieczeństwa (CE), karty charakterystyki, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, deklarację właściwości użytkowych, atesty, itp. oraz instrukcje albo wytyczne producenta dot. ich stosowania. 9) Wykonawca dostarczy materiały Zamawiającemu na własny koszt i ryzyko, ponosząc także koszty załadunku, transportu, rozładunku, opakowania i zabezpieczenia materiałów podczas transportu oraz ich ubezpieczenia. 10) Dostawy materiałów następować będą do siedziby Zamawiającego, tj. Zespół Szkół Budowlanych w Tarnowie ul. Legionów 15, 33-100 Tarnów lub pod wskazany w zamówieniu adres jednostki Zamawiającego na terenie miasta Tarnowa. 11) Dostawy materiałów będą realizowane w godz. 8:00 - 14:00 w dniach pracy Zamawiającego, tj. od poniedziałku do piątku. 12) Informację o terminie dostawy materiałów Wykonawca przekaże Zamawiającemu na adres e –mail, nie później niż 2 dni robocze przed planowaną dostawą. 13) Odbiór materiałów będzie następował w siedzibie Zamawiającego. 14) Dostawa każdej partii materiałów podlega odrębnej procedurze protokolarnego odbioru, w ramach której Zamawiający sprawdzi zgodność dostarczonych materiałów pod względem rodzajowym, ilościowym i jakościowym z wymogami określonymi w SIWZ, w umowie i/lub złożonym zamówieniu. Odbiór ilościowy i rodzajowy nastąpi w miarę możliwości w dniu dostawy najpóźniej w najbliższym dniu roboczym. Odbiór jakościowy (zgodność ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia) nastąpi w ciągu 7 dni licząc od dnia następującego po dniu dostawy. a) w razie stwierdzenia przez Zamawiającego niezgodności rodzajowych lub braków ilościowych w dostarczonych materiałach, z wymogami określonymi w złożonym zamówieniu i/lub umowie, Wykonawca na własny koszt i ryzyko zobowiązany jest do uzupełnienia lub wymiany materiałów w terminie do 3 dni roboczych licząc od dnia stwierdzenia tych prawidłowości, b) w razie stwierdzenia przez Zamawiającego wad -niezgodności jakościowych dostarczonych materiałów z wymogami określonymi w złożonym zamówieniu i/lub umowie, Wykonawca na własny koszt i ryzyko zobowiązany jest do wymiany tych materiałów na zgodne, w terminie do 3 dni roboczych licząc od dnia stwierdzenia ich niezgodności. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrotu całej partii dostarczonych materiałów w sytuacji, gdy w skontrolowanej partii 20 % lub więcej materiałów okaże się wadliwa, c) każdy z przypadków określonych w lit. a lub b uznaje się jako niewykonanie dostawy materiałów w umówionym terminie i stanowi podstawę odmowy przyjęcia przedmiotu umowy przez Zamawiającego i naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 1 % wartości umownej brutto, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki nie więcej jednak niż 20 % wartości umownej brutto. 15) Potwierdzeniem prawidłowego zrealizowania danej dostawy materiałów każdorazowo będzie zatwierdzony przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokół odbioru materiałów. 16) Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury za zrealizowane dostawy materiałów będzie każdorazowo zatwierdzony przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokół ich odbioru. 17) Rozliczenie za dostarczone materiały nastąpi każdorazowo przelewem w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek bankowy podany w tej fakturze. 18) W przypadku, gdy opóźnienie w dostawie materiałów przekroczy 30 dni Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym - wówczas Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % wartości umowy. 19) W sytuacji, gdy kary umowne nie pokrywają szkody, Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 20) Pozostałe warunki realizacji przedmiotu umowy określa Załącznik nr 5a do SIWZ (Wzór umowy dla w części I, III zamówienia).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39162100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną