Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego dla placówek dziennej opieki i aktywizacji osób starszych w Gminie Skawina

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy w Skawinie
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 32-050 Skawina, Rynek
 • Telefon/fax: tel. 122 764 680 , fax. 122 763 339
 • Data zamieszczenia: 2019-08-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta i Gminy w Skawinie
  Rynek 1
  32-050 Skawina, woj. małopolskie
  tel. 122 764 680, fax. 122 763 339
  REGON: 52392700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminaskawina.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego dla placówek dziennej opieki i aktywizacji osób starszych w Gminie Skawina
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego wraz z oprogramowaniem do placówek: Centrum Wsparcia Opiekunów osoby niesamodzielnej i Placówki dziennej opieki i aktywizacji osób starszych – 32-050 Skawina, Rynek 24 oraz do Klubu Samopomocowego – 32-052 Radziszów, ul. Szkolna 4, Zakres dostawy: zestaw komputerowy stacjonarny - 2 szt., zestaw komputerowy przenośny - 8 szt., , tablet - 2 szt., urządzenie wielofunkcyjne - 3 szt., projektor multimedialny z ekranem - 2 szt., telewizor - 3 szt., zestaw kina domowego - 2 szt., aparat fotograficzny z funkcją kamery - 2 szt. Szczegółowy zakres dostawy oraz opis parametrów sprzętu przedstawia opis przedmiotu zamówienia stanowiący załączniki do SIWZ. Na realizację zamówienia, Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 57 400,00 zł brutto.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30200000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną