Dostawa stacji centralnego monitorowania wraz z kardiomonitorami kompaktowymi dla SP ZOZ w Głubczycach

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 48-100 Głubczyce, ul. M. Skłodowskiej-Curie
 • Telefon/fax: tel. 774 801 170 , fax. 774 801 171
 • Data zamieszczenia: 2019-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach
  ul. M. Skłodowskiej-Curie 26
  48-100 Głubczyce, woj. opolskie
  tel. 774 801 170, fax. 774 801 171
  REGON: 31157900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.szpitalglubczyce.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa stacji centralnego monitorowania wraz z kardiomonitorami kompaktowymi dla SP ZOZ w Głubczycach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 1, 2.1 – 2.2 do SIWZ zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: www.zozglubczyce.biuletyn.info.pl stanowiące integralną część SIWZ. Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu składającego się z centrali monitorującej (stacja centralnego monitorowania) i 5 kardiomonitorów kompaktowych, szczegółowo opisanych w załączniku nr 2.1. i 2.2. do SIWZ, w tym: 1) dostawa i montaż (jeśli jest wymagany) i instalacja oraz sprawdzenie poprawności działania i przekazanie Zamawiającemu w stanie gotowym do pełnego użytkowania ww. wymienionych urządzeń, 2) przeszkolenie wyznaczonego personelu Zamawiającego w zakresie obsługi, eksploatacji i konserwacji niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania urządzeń i sprzętu, 3) wykonywanie zobowiązań w okresie gwarancji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną