Dostawa tablic rejestracyjnych

Powiat Proszowicki ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Powiat Proszowicki
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 32-100 Proszowice, ul. 3 Maja
 • Telefon/fax: tel. 123 861 846 , fax. 123 862 933
 • Data zamieszczenia: 2019-07-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Proszowicki
  ul. 3 Maja 72
  32-100 Proszowice, woj. małopolskie
  tel. 123 861 846, fax. 123 862 933
  REGON: 35155449400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.proszowice.upow.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa tablic rejestracyjnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych do Starostwa Proszowickiego z siedzibą przy ul. 3 Maja 72 w Proszowicach oraz odbiór już zużytych. Dostawa będzie obejmować tablice: 1) zwyczajne samochodowe jednorzędowe 2) zwyczajne samochodowe dwurzędowe 3) motorowerowe 4) motocyklowe W przypadku występowania kompletu należy ilość podzielić na pół. Do wyceny jednak należy podać sztukę. W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający będzie zamawiał tablice indywidualne, zabytkowe, samochodowe zmniejszone, profesjonalne oraz tymczasowe. Ilości zamawianych tablic mogą ulec zmniejszeniu, ale nie zwiększeniu. Zmniejszenie ilości może być spowodowane mniejszym zapotrzebowaniem na przedmiot zamówienia. Tablice maja być wykonane zgodnie ze wzorem i opisem zawartym w załączniku nr 7 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów ( Dz. U. z 2016r poz.1038 z późn. zm.). Dostawa i odbiór będzie realizowana partiami. O konieczności realizacji partii dostawy Zamawiający zawiadomi Wykonawcę telefonicznie lub Faksem, a następnie niezwłocznie potwierdzi pisemnie zamówienie. Dostawa każdej partii przedmiotowego zamówienia będzie realizowana w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia przesłania zamówienia. Za dzień zamówienia uznaje się dzień, w którym Zamawiający przesłał do Wykonawcy faks ( potwierdzony) lub zostało doręczone pismo z informacją o liczbie i ilości tablic, którą ma Wykonawca dostarczyć. Dostawa jak i odbiór będzie realizowana transportem Wykonawcy i na jego koszt do/z siedziby Zamawiającego do/z pokoju nr 90 ( II piętro).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30195000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną