Dostawa ubrań specjalnych

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 61-459 Poznań, ul. Czechosłowacka
 • Telefon/fax: tel. 618 355 900 , fax. 618 301 191
 • Data zamieszczenia: 2019-07-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej
  ul. Czechosłowacka 27
  61-459 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618 355 900, fax. 618 301 191
  REGON: 17343300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.sapsp.edu.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa ubrań specjalnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa ubrań specjalnych”. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zestawienie wymagań minimalnych przedmiotu zamówienia) stanowi załącznik Nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18410000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną