„Dostawa używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czaszynie”.

Gmina Zagórz ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Zagórz
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 38-540 Zagórz, ul. 3 Maja
 • Telefon/fax: tel. 134 622 062 , fax. 134 622 062
 • Data zamieszczenia: 2019-06-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Zagórz
  ul. 3 Maja 2
  38-540 Zagórz, woj. podkarpackie
  tel. 134 622 062, fax. 134 622 062
  REGON: 37044077800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zagorz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawa używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czaszynie”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem na cele ochrony przeciwpożarowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Czaszynie. 3.2. Pojazd winien: 3.2.1 spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym” z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych; 3.2.2 spełniać przepisy Polskiej Normy PN-EN 1846-1 oraz PN-EN 1846-2; 3.2.3 spełniać „Wymagania techniczno-użytkowe dla wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, wprowadzanych do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej” „-Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji -Dz.U. Nr 143 poz. 1002 z 2007 r , i Rozporządzenie zmieniające -Dz.U. Nr 85 poz. 553 z 2010 r.; 3.2.4 podwozie winno być wyprodukowane najwcześniej w 2005 r. 3.3. Przedmiot zamówienia obejmuje również przeszkolenie przedstawicieli Zamawiającego z obsługi pojazdu i urządzeń. 3.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dalej: SOPZ) zawiera załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ. 3.5. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ. 3.7 Ilekroć w niniejszej specyfikacji oraz w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ - przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Jeżeli w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia lub gdziekolwiek w SIWZ użyto norm, aprobat technicznych, specyfikacji technicznych, systemów odniesienia, nazwy standardu, klasy lub inne, które mogą być rozumiane jako wskazanie normy w rozumieniu art. 30 ustawy, Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym, gwarantujących osiągnięcie parametrów nie gorszych niż opisane w dokumentacji. Wykonawca, który powołuje się na równoważne rozwiązania, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy i usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Gdziekolwiek w opisie przedmiotu zamówienia występują odniesienia do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej, w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 3.8 Zamawiający nie dopuszcza możliwości do korzystania z podwykonawców. 3.9 Gwarancja. Długość okresu gwarancji jakości za dostarczony samochód Zamawiający określa na okres 12 miesięcy. Warunki gwarancji opisuje §7 wzoru umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34114000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną